Log in
X

Company Name

Komuna e Malishevës

Phone Number

029/269-043

Company Place

Malishevë

Teknik i Pyllit

Teknik i Pyllit

Information

Publish Date

11.07.2017

End Date

20.07.2017

Categories

Të tjera...

Job Places

Malishevë

Job Description

Në bazë të dispozitave të nenit 8. al 1 dhe 2 i Ligjit të punës së Republikes së Kosoves, Udhëheqesi i Personelit më 03/07/2017, shpall këtë:

K O N K U R S
Për plotësimin e vendit të punës

Drejtoria për Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural
1.(Një) Teknik i Pyllit.
Kushtet: Shkolla e mesme.
Përvojë pune: E preferushme.
Koeficenti: 5.5.

Përshkrimi i detyrave të punës:
1.Ndihmon dhe raporton pergjegjesin e Nj.P.K, në planifikim të punëve të shfrytëzimit të pyjeve
2.Zbaton punën në teren përcj. dok. Vulët e transportit
3.Volos trungjet në pyjet publike dhe private dhe pjesen në vulosjen e trumgj, në shtigjeve, ruget pyjore.
4.Organizon dhe realizon kërkesat për produkt jodrusor
5.Harton raportet javore, mujore vjetore

Të gjithë të interesuarit që deshirojnë të aplikojnë në këto vende të punës janë të obliguar që t’i marrin dhe dorëzojnë aplikacionet në Zyren për pritjen e palëve të KK- Malishevë.Aplikantet janë të obliguar që t’i parashtrojnë edhe këto dokumente: diplomen e shkollimit,Vërtetimin mbi përvojen në punë.Konkursi do të mbetët i hapur 15 ( pesëmbdhjetë ) ditë nga dita e shpalljes së tij.

Për intervistë do të njoftohni më kohë.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook