Log in
X

Company Name

Komuna e Novobërdës

Phone Number

.

Company Place

Novobërdë

Doktor të Mjeksis së Pergjithshme (2), Motra Medicionale (2), Shofer në QKMF

Doktor të Mjeksis së Pergjithshme (2), Motra Medicionale (2), Shofer në QKMF

Information

Publish Date

05.07.2017

End Date

17.07.2017

Categories

Mjekësi | Vozitës

Job Places

Novobërdë

Job Description

Në bazë të nenit; 7,8, 10, paragrafi 1, nënparagrafi 2.1 neni 15 paragrafi 1, 2 dhe 3 të Ligjit të Punës nr: 03/L-212 nenit 5, paragrafi 1, 2, 3 dhe 4 të kontratës kolektive sektoriale të Shëndetësisë Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale publikon:

K O N K U R S

Pozita: 2 Doktor të Mjeksis së Pergjithshme
Mbikqyrës: Drejtori i QKMF-së

Kushtet:
- Pregaditja Superiore/Fakulteti i Mjekësisë- drejtimi i përgjithshëm/
- Të jetë i licencuar
- Të ketë të kryer stazhin profesional
- Të ketë shkathtësi dhe aftësi profesionale për punë të pavarur në profesion
- Të njoh punën në kompjuter

Kontrata e punës: Sipas Ligjit të punës

Koeficienti:H-19

Përshkrimi i shkurtër i punëve: Ofron shërbime shëndetësore nga kujdesi primar shëndetësor,kontrollon pacientët,vënë diagnozën e punës,ndërmer veprimet dhe procedurat e mjekimit të pacientëve, propozon hulumtime dhe masa trajtimi të sëmundjes, konsultohet me kolegët, punon në QMF, në shërbimet përkatëse në mjekësinë familjare,bën implementimin e programit të Mjekësis Familjare,jep këshilla dhe udhëzime pacientve, sygjeron, propozon dhe bën përshkrimin e terapisë.


Titulli: /2/ Dy Motra Medicionale

Mbikqyrës: Drejtori i QKMF-së

Kushtet:
-Shkolla e Mesme e mjeksis drejtimi i pergjithshen 4 vjeqar
-të ketë licencë të punës
-të ketë shkathtësi dhe aftësi profesionale

Kontrata e punës: Sipas lligjit të punës
Koeficienti:H-68

Përshkrimi i shkurtër i punëve:
Bënë respektimin e të drejtave të shfrydzusve të sherbimeve shendetsore
Siguron dhe bënë dhenjen e terapis ashtu siq e ka pershkruar mjeku
Mban dokumentacionin e Infermieris në atë menyr që mos të demtoj imazhin e instituticionit ku është i punësuar.
Kujdeset per materjalin hargjues ku punonë.
Kujdeset per materjalin ku punon administrativ dhe posacarisht barnave,ampulave dhe sanitetit.


1 Shofer në QKMF

Grada/koeficienti: H-74
Lloji i emërimit: I KARIERES
Kohëzgjatja: Zbatohet periudha provuese prej 12 muaj me mundësi të konfirmimit të akt-emërimit
Orari plotë: 40 orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësit:
Bën Komtrollimin e Autoambulances dhe pregadit atë per gjdo rast kur duhet të intervenoj mjeku në teren apo në qendrat me të mdha si në Prishtin apo edhe në Gjilan.
Për gjdo ditë mbanë evidencen e lilometrazes së kaluar dhe në fund të orarit ja dorzon mjekut të ambulances .
Po ashtu është i obliguar që te vozitë ekipin mjeksor per kontroll në teren si neper shkolla dhe fshatrat e Komunes.
Kryen punët tjera nga fushveprimatria e ambulances dhe punët që urdhërohen nga Mjeku i qendres.

Kushtet për punësim:
•përgatitje shkollore:
•Përvoja e punës 1(nje)vite;
•Të Ketë Patent shoferin e Kategoric B
•Të njohë gjuhet zyrtare (Shqipe dhe serbe);
•Trajnimet( të deshiruara);
•Shkathësi dhe aftësi personele për të punuar në mënyr të përhershme në një shoqëri multietnike;

Qdo kandidat (aplikues)për pozitat e lartëcekura duhet të kompletoj dhe dorzoj dokumentacionin me sa vijon:
-fletëaplikacionin e plotësuar
-Dokumentacionin mbi pregaditjen dhe kualifikimin profesional

Aplikacionet mund te merren në Webfaqen e Komunes së Novobërdes dhe ne Qendren e Sherbimit të Qytetarve në Novobërdë çdo dit pune prej ores 09.00deri në 15.00

Të gjithë kandidatët që do të hynë në listën e ngushtë, për datën e mbajtjes së intervistës do të njoftohen me kohë dhe do të intervistohen nga komisioni intervistues.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook