Log in
X

Company Name

Ministria e Administratës Publike

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Drejtor në Agjencinë Qendrore të Prokurimit në kuadër të Ministrisë së Financave

Drejtor në Agjencinë Qendrore të Prokurimit në kuadër të Ministrisë së Financave

Information

Publish Date

05.07.2017

End Date

19.07.2017

Categories

Ministri

Job Places

Prishtinë

Job Description

Në bazë të Nenit 15 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Nenit 8 të Rregullores Nr. 06/2010 për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Administratës Publike shpall konkurs për këtë vend pune:

Titulli i vendit të punës:
I. Drejtor në:
Agjencinë Qendrore të Prokurimit në kuadër të Ministrisë së Financave (1).
Paga mujore: 1.126.13 € bruto.

Detyrat dhe përgjegjësitë:
- Siguron këshilla të politikave për Ministrin; siguron që vendimet e politikave dhe masat tjera të Agjencisë të zbatohen në mënyrë efikase dhe efektive; siguron që masat zbatuese të Agjencisë të monitorohen rregullisht dhe që të merren masa korrigjuese në rast të pengesave; menaxhon nëpunësit civil dhe punonjësit tjerë të Agjencisë; menaxhon financat dhe burimet e tjera të Agjencisë; menaxhon rrjedhën e informacionit në Agjencisë dhe koordinon raportet e Agjencisë me organet e tjera vartëse administrative etj.
- Përshkrimin e plotë të detyrave dhe përgjegjësive të punës për ketë pozitë mund të gjeni në linkun http://map.rks-gov.net/getattachment/2c956b17-b2ba-459f-8131-c240e190cfe3/.aspx

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:
- Në Shërbimin Civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të vepruar; janë në posedim të të
drejtave civile dhe politike; kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave ekzekutive, drejtuese ose zbatimin e funksioneve administrative, që sipas ligjit kërkohen për pozitën përkatëse.

Procedurat e konkurrimit:
- Konkurrimi për pozitën e Drejtorit është e hapur dhe kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë nëpunësit civilë në pozita të larta drejtuese, pozita drejtuese ose në pozita të barasvlershme në institucionet e administratës publike apo në kompanitë publike ose private.

Shkollimi i kërkuar:
- Diplomë universitare (minimum 4 vjeçare pas shkollës së mesme) apo të avancuar në drejtimin juridik, ekonomik ose profesion tjetër.

Aftësitë, përvoja dhe atributet e tjera që kërkohen:
- Duhet të kenë shkathtësi në përcaktimin dhe arritjen e objektivave strategjike të institucionit; aftësi të larta organizative dhe drejtuese; aftësi të shkëlqyeshme të
komunikimit dhe negocimit; aftësi të dëshmuara për analizën e gjendjes dhe ofrimin e opsioneve; njohuri bazike në programet e kompjuterit; standarde të integritetit; ndershmërisë dhe drejtësisë.
- Së paku 8 vjet përvojë pune profesionale, e konsiderueshme në prokurim, përfshirë së paku 5 vjet në nivelin drejtues pas diplomimit në universitet.
- Njohja e gjuhëve të huaja ka përparësi në rast të vlerësimit të barabartë të kandidatëve.
- Gjatë procesit te selektimit të kandidatëve do të respektohet paragrafi 3 i Nenit 65 i Ligjit nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës.
- Njoftohen aplikantët se pjesë e vlerësimit të përzgjedhjes do të jenë kriteret e hollësishme të paraqitura në përshkrimin e vendit të punës.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:
- Përzgjedhja e Drejtorit bëhet në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 06/2010 për Procedurat e Emërimit në Pozita të Larta Drejtuese në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Kohëzgjatja e emërimit:
- Mandati për pozitën e Drejtorit është 3 vjet.

Data e mbylljes së konkursit:
- Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit.

Paraqitja e kërkesave:
- Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Ministrinë e Administratës Publike, Zyra e Personelit, dhoma nr. 320, kati III , ndërtesa e Pallatit të Shtypit, Prishtinë, ose
nëpërmjet adresës elektronike në linkun: http://map.ks-gov.net. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, të diplomuarit në universitetet jashtë vendit t’ia bashkëngjisin dëshminë e nostrifikimit të diplomës; dëshminë për përvojën e punës; dëshminë se nuk është në hetime apo i dënuar për vepër penale dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen
për vendin e punës.
- Aplikantët duhet të paraqesin CV-në dhe letër motivimin me shpjegim të qartë dhe me shembuj nga përvoja profesionale ne fushën e planifikimit strategjik, mendimit kreativ, aftësia për zgjidhjen e problemeve, orientim drejt rezultateve, lidershipit, menaxhimit, bashkëpunimit kolegial, përshtatja me ambientin e punës dhe ndërgjegjshmëria në punë, se si përvoja dhe shkathtësitë përputhen me kërkesat e
vendit të punes.

“Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e Shërbimit Civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3, të Ligjit Nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.
- Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen.
- Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin për verifikim dokumentet origjinale.
Për informata të hollësishme, mund të kontaktoni znj. Sala Shala në tel: 038-20030620, prej orës 8:00 – 16:00.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook