Log in
X

Company Name

ARTMOTION

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Vende Pune (15)

Vende Pune (15)

Information

Publish Date

19.06.2017

End Date

03.07.2017

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

ARTMOTION është operator i licensuar që ofron shërbime të Internetit dhe televiziorit kabllor dhe IPTV në Republiken e Kosovës.  Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira dhe inovative klienteve të saj, Artmotion shpall këtë konkurs për punonjës të ri:

K O N K U R S

Për plotësimin e vendeve të lira për:

1) Teknik për instalimin e antenave mikrovalore– 2 pozita

Përgjegjësitë:

 • Viziton pikat ku do të instalohen/zëvendësohen pajisjet. Identifikon pajisjet ekzistuese, tokëzimin ekzistues, si dhe kushtet e furnizimit me rrymë. Konstaton kushtet ekzistuese hapsinore, elektrike, mekanike, ndërtimore dhe ambientale përinstalimin e pajisjeve të rejaKryen punët eventuale për përgatitjen e pikave për instalimin e pajisjeve. Jep propozime për zgjedhje të çështjeve që ndërlidhen me instalimin e pajisjeve të reja. Kryen instalimet e antenave mikrovalore sipas planifikimeve

Kriteret:

 • Kualifikim adekuat shkollore apo përvojë pune të dëshmuar;
 • Përvojë pune dhe njohja e mirë e radio pajisjeve  dhe antenave mikrovalore;
 • Njohja e pajisjeve me rrymë AC/DC, pajisjeve dhe mënyrave të tokëzimit;
 • Aftësi të mira fizike për punë ne teren;
 • Të posedoj patent shofer;
 • Të ketë njohuri të përgjitshme per TV Kabllor, Internet dh konfigurim bazik të paisjeve të internetit;
 • Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit dhe me orar të ndryshueshëm.

2) Teknik për instalim në rrjetin koaksial – 2 pozita

Përgjegjësitë:

 • Kryen instalimet tek klientët e ri nëbazë të termineve të caktuara nga udhëheqësi, bën intervenime të ndryshme në rrjetën primare dhe sekondare varësisht prej kërkesave të udhëheqësit të ekipeve.

Kriteret:

 • Mosha 18 vjet deri ne 35 vjet;
 • Të posedoj patent shofer;
 • Të banojë në Prishtinë apo rethine;
 • Të ketë njohuri të përgjitshme per TV Kabllor, Internet dhe konfigurim bazik të paisjeve të internetit;
 • Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit dhe me orar të ndryshueshëm.

Preferohët: Njohja e punës së mirëmbajtjës dhe instalimit të rrjetit me kabull kaoksial, vendosje të konektorëve, tapave, modemave, ruterave etj.,matje bazike të sinjalit si dhe përvoja parparake.

3) Teknik në rrjetin optik – 2 pozita

Përgjegjësitë:

 • Kryen instalimet tek klientët e ri ne bazë të termineve të caktuara nga udhëheqësi, bën intervenime të ndryshme në rrjetën primare dhe sekondare varësisht prej kërkesave të udhëheqësit të ekipeve ne rrjetin optik.

Kriteret:

 • Mosha 18 vjet deri ne 35 vjet;
 • Të posedoj patent shofer;
 • Të banojë në Prishtinë apo rethine;
 • Të ketë njohuri të përgjitshme per rrjetat telekomunikuese si dhe Konfigurim bazik të paisjeve të internetit;
 • Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit dhe me orar të ndryshueshëm si dhe ne rast te urgjencave.

Preferohet: Njohura e punes me Optical Splicer, matje te ndryshme me OTDR si dhe pervoja paraprake.

4) Inxhinier i rrjetit kabllor (HFC - Hybrid FIber Coax) – 2 pozita

Përgjegjësitë:

 • Planifikon zgjerimet e rrjetit HFC dhe i dazjnon ato duke shfrytëzuar programe të ndryshme softuerësh të dizajnit  si AutoCAD, AutoCAD 3DMAP / GIS dhe Microsoft Visio.
 • Planifikon centralin kryesor (Main Headend), rrjetin për një zone të caktuar ku përfshihënelementetsi nyja optike (Optical Node), përforcuesit dhe ndarësit e sinjalit.
 • Llogaritë nivelete e sinjalit RF dhe optik nga Headend-i e deri tek ndarësi i fundit i sinjalit që vendosët te konsumatori.
 • Bën dokumentimin e rrjetit të fibrit optik dhe koaksial, dokumentacionin e bashkimit të fibrave dhe BOM-in në përputhje me standardet dhe specifikimet e digjitalizimit te kompanise.
 • Jep udhëzime teknike të gjithë akterëve që marrin pjesë nëndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit.Të kontribojë në koordinimin e projekteve dhe të kryejë funksione administrative duke mbajtur shënimet përkatëse, duke siguruar raporte sipas nevojës.
 • Percakton detyrat e punës, rrjedhën e punës së projektit dhe mbani raporte të sakta javore.

Kriteret:

 • Diplomë Universitare në Telekomunikacion, Elektronike, apo fusha relevante;
 • Të ketë përvoje nëdizajnimin dhe funkisonimin e rrjetave HFC;
 • Të ketënjohuri në përdorimin e AutoCAd, Visio, dhe paketen Office;
 • Të ketënjohuri tëteknologjive/protokoleve EuroDocsis, DVB-C, rrjetin HFC, dhe rrjetat optike FTTx, IPTV;
 • Të ketënjohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze;
 • Të ketënjohuri të shkëlqyeshme në modulimet dhe parametrat tjerë RF (Radio Frequency) të rrjetit HFC;
 • Të ketënjohuri në përdorimin pasijeve matëse të cilat përdoren në rrjetin HFC;
 • Të jetë i gatshem të bejë krahasime nëteknologjitë e ndryshme dhe ti jep rekomandime stafit tekinik;
 • Të ketënjohuri në elementet e rrjetit HFC sic jane: Nyja optike, përforcuesit, kabllot optike  dhe koaksiale, ndarësit e sinjalit.

5) Teknik i mirëmbajtjës së rrjetit të mbrendshëm– 2 pozita

Përgjegjësitë:

 • Ndërton rrjetin me ose pa kabull, konfiguron sigurinë e rrjetit. Bën zëvendësimin e pajisjeve të dëmtuara.
 • Riparon defektet e rrjetit. Bën testimin e sinjalit. Bën matjet dhe shënimet sipas skemës. Mirëmban sistemet dhe rrjetin kompjuterik.

Kriteret:

 • Mosha 18 vjet deri ne 35 vjet;
 • Të posedoj patent shofer;
 • Të banojë në Prishtinë apo rethine;
 • Të ketë njohuri të përgjitshme per rrjetat telekomunikuese si dhe Konfigurim bazik të paisjeve të internetit;
 • Të jetë i gatshëm të punojë jashtë orarit dhe me orar të ndryshueshëm si dhe ne rast te urgjencave.

6) Administrator te rrjetit (NOC Engineer) – 3 pozita

Përgjegjësitë:

 • Instalon/konfiguron paisjet e rrjetës, i mirëmban, përditëson dhe monitoron përmes sistemit të monitorimit.
 • Mirëmban shërbimet e ofruara për klientë duke ofruar mbështetje teknike profesionale për klientin. Zgjidh problemet teknike që gjenerohën permës tiketave nga CallCenter. Ofron mbështetje teknike për teknikët në terren.  

Kriteret:

 • BSc ne Shkenca Kompjuterike / Inxhinieri kompjuterike;
 • Çertefikim në CCNA ose njohuri te dëshmuara në ketë nivel;
 • Njohuri të mira në teknologjitë: IP protocols (ICMP, UDP, TCP); IP filtering/firewalling dhe njohuri bazike në protokolet e rutimit (BGP, OSPF, PIM). Tëketë njohuri elementarepër OS e Cisco, MikroTik, UBNT, etj.
 • Përparësi  kanë kandidatët me pervojë pune në ISP, kompani qe ofrojn sherbime të rrjetave apo të ngjashme.
 • Puna në NOC zhvillohet me orar 24/7 dhe kandidati duhet të jetë fleksibil për ndryshimet në orar të punës. Te jete i gatshëm të punojënë turne të ndryshme sipas nevojës.

7) Administrator te IPTV/DVB – 1 pozite

Përgjegjësitë:

 • Konfigurim, mirëmbajtje dhe monitorim në IPTV/DVB head-end duke përfshirë: Satellite Dishes/LNBs, Splitters, Streamers, Middle-ware, STB, Encoders, Transcoders.Monitoron dhe ofron raporte teknike për përformancen dhe problemet në IPTV/DVB Head-end.

Kriteret:

 • BSc ne Shkenca Kompjuterike/ Inxhinieri kompjuterike
 • Përparësi kanë kandidatët me përvojë pune në kompani që ofrojnë shërbime të ngjashme.
 • Kërkohët të ketë njohuri bazike për TCP/IP dhe OS Unix/Linux.
 • Kërkohët të kete njohuri të mira për DVB, IPTV, MPEG, Encoders, Transcoders, STBs.

9) Teknik per sistemin GIS – 1 pozite

Përgjegjësitë:

 • Krijon dhe miremban GIS databazen. Krijon hartat sipas kerkeses duke perdorur te dhenat nga GIS databaza, i modifikon dhe prezenton ato. Puna zhvillohet ne zyre, por dhe ne terren gjate fazes se marrjes se te dhenave.

Kriteret:

 • BSc ne Gjeografi, Shkenca Kompjuterike ose trajnime per GIS (ArcGIS).
 • Te kete eksperienca te ngjashme pune ne pergatitjen e hartave GIS
 • Te kete njohuri te mira ne punen me SO Windows dhe programet aplikative. Te kete njohuri te mira ne matematike dhe ne fushen e Sistemit Global te Pozicionimit GPS, ashtu qe te jete ne gjendje te perpunoj te dhenat ne GIS databaze, dhe te gjeneroj raporte teknike.
 • Pervoja ne punen me ArcGIS, ose te ngjashme eshte e deshiruar.  
 • Kandidatët të cilët aplikojnë, duhet që ti dërgojnë këto dokumente:
 • CV-në së bashku me dëshmitë e përgatitjes shkollore - universitare,
 • Letër Motivuese në të cilën duhet të cekni Departamentin në të cilin konkurroni,
 • Kopjen e Letërnjoftimit,
 • Kopjen e Patent Shoferit,
 • Çertifikatat e trajnimeve eventuale.

Aplikimi bëhet përmes postës elektronike (e-mail), në:

hr@artmotion.net

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 03.07.2017

Expired

Advertising
Advertising
Facebook