Log in
X

Company Name

Komuna e Novobërdës

Phone Number

.

Company Place

Novobërdë

Arsimtar klasor

Arsimtar klasor

Information

Publish Date

18.05.2017

End Date

01.06.2017

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Novobërdë

Job Description

Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës/Direkcija za Obrazovanju i Kulturu

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03/L-68, nenit 4, pika 4.1 dhe nenit 5, pika c, si dhe Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, neni 17, pika h dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 06/2015, shpall:

K O N K U R S

Paralelja e ndarë fizike e ShFMU-së  “Minatori” në fshatin Vllasali

-Pozita: Arsimtar klasor, klasë e kombinuar.

Kushtet e konkurrimit: Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e parapara sipas Ligjit për Arsimin Parauniversitar, si dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr.06/2015.

Shënim: Aplikacionet për konkurim merren në Zyret e Drejtorisë së Arsimit dhe Kulturës, zr. 28.. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik ndërsa, për datën dhe kohën e intervistës, kandidatët e selektuar, do të njoftohen me kohë.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook