Log in
X

Company Name

Komuna e Vitisë

Phone Number

0280/381-647

Company Place

Viti

Profesor për lëndën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Profesor për lëndën Kulturë Fizike

Profesor për lëndën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Profesor për lëndën Kulturë Fizike

Information

Publish Date

16.05.2017

End Date

30.05.2017

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Viti

Job Description

Në bazë të nenit 35 paragrafi 1 dhe 5 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar të Republikës së Kosovës Nr.04/L-032 dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.13/2011 dhe Ligjit të Punës Nr.03/212, neni 8 pika 1, 2 si dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it Nr.06/2015 mbi përzgjedhjen dhe pranimin e kuadrit arsimor, Drejtoria e Arsimit shpall:

KONKURS PUBLIK

SHML Gjimnazi “Kuvendi i Lezhës” në Viti
- Një (1) profesor për lëndën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, 20 orë mësimore.

SHML “Kongresi i Manastirit” në Pozheran
- Një (1) profesor për lëndën Kulturë Fizike, për 20 orë mësimore.

Kandidatët të cilët konkurrojnë për këto vende të punës duhet të kenë përgatitje përkatëse profesionale, fakultetin (diplomën). Në mungesë të kandidatëve me përgatitje përkatëse profesionale do të merren në shqyrtim kandidatët me përgatitje përkatëse profesionale më të ulët.
Kërkesat dhe aplikacionet për konkurrim merren dhe dorëzohen në Drejtorinë për Arsim të Komunës së Vitisë.

Afati i konkurrimit është 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik.
Viti, më 16.05.2017 Drejtoria për Arsim e Komunës së Vitisë

Expired

Advertising
Advertising
Facebook