Log in
X

Company Name

Super VIVA

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit, Furnizues/e, Depoist, Arkatare, Sektorist/e, Pemëshitës, Mirëmbajtës/e

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit, Furnizues/e, Depoist, Arkatare, Sektorist/e, Pemëshitës, Mirëmbajtës/e

Information

Publish Date

16.05.2017

End Date

23.05.2017

Categories

Shitje | Menaxher | Arkatar

Job Places

Suharekë

Job Description

Së shpejti hapet njësia e re “SuperVIVA” në SUHAREKË
Adresa: rruga Endrit Kavaja/ Fidanishte (ish-marketi Fructal)

Shpall konkurs:

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit
Përgjegjësitë kryesore:
-Organizimi dhe përgjegjësia  për mbarëvajtjen e punëve
-Organzimi i stafit dhe delegimi i punëve
-Kontrollimi i procesit të furnizimit, pranimit, merchendisingut, dhe shitjes
-Përgatitja dhe përpunimi i raporteve ditore dhe mujore
-Implementimi i ndryshimeve të kerkuara nga zyra qëndore
-Kontrollimi i kualitetit
-Kontrollimi i procesit të shërbimit dhe mikpritjes ndaj konsumatorëve

Furnizues/e
Përgjegjësitë kryesore:

-Furnizimi  kuantitativ dhe kualitativ i mallërave të ndryshme për nevojat e njësisë punonjëse
-Vendosja dhe kontrollimi i çmimeve
-Implementimi dhe kontrollimi i merchendisingut
-Organizimi i stafit për kategorin përkatëse
-Mbikëqyrja e mallit nga pranimi deri tek kalkulimi, kontrollimi i afateve, përkujdesja për kthimin e mallit të skaduar ose të dëmtuar

Depoist
Përgjegjësitë kryesore:

-Pranimi i mallërave ushqimore dhe jo ushqimore
-Dokumentimi i pranimeve, levizjeve magazinore etj.
-Skenimi i faturave për kalkulim
-Levizja e mallërave në hapsirat shitëse
-Kontrollimi i daljeve, kthimeve tek furnitorët
-Menaxhimi i palimit në depo

Arkatare
Përgjegjësitë kryesore:

-Shitja e produkteve përmes arkës
-Inkasimi  i parave në arkë për mallin e shitur, mbajtja e evidencës ditore të gjendjes së arkës,  dhe dorëzimi i parave  punonjësit përgjegjës
-Sherbim dhe mikpritje ndaj konsumatoreve

Sektorist/e
Përgjegjësitë kryesore:

-Vendosja e  çmimeve,vendosja e mallërave në rafte, mbajta e pastërtisë në sektoret përkatëse, evidentimi i afateve të produkteve, deklarimi i afateve, mirmbajta e merchendisigut
-Shërbimi dhe mikpritja ndaj konsumatorëve

Pemëshitës
Përgjegjësitë kryesore:

-Pastrimi, seleksionimi, renditja dhe shërbimi i klientëve më pemë dhe perimeve; si dhe mikpritja ndaj konsumatorëve

Mirëmbajtës/e
Përgjegjësitë kryesore:

-Pastrimi gjeneral i objektit; që përfshin pastrimin e dyshemeve me makinë thithëse, lustrimin e dyshemesë, larjen dhe dezinfektimin e tualeteve.

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com deri më datën 23.05.2017, ora 16.00.

TEK SUBJEKTI TË CEKET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook