Log in
X

Company Name

Komuna e Gjakovës

Phone Number

Company Place

Gjakovë

Zyrtar për Gjendjen Civile (4)

Zyrtar për Gjendjen Civile (4)

Information

Publish Date

15.05.2017

End Date

29.05.2017

Categories

Administratë

Job Places

Gjakovë

Job Description

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO

 KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Zyra e Personelit

Nr. 01 / 111/01-11970 dt.15.05.2017

Gjakovë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Cvil, dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës nxjerr:

R I S H P A L L J E   E   R E K R U T I M I T

Departamenti:

Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative

Titulli i vendit të punës:

Zyrtar për Gjendjen Civile 1

Niveli i pagesës:

sipas koeficientit 5.0

Numri i ekzekutuesve:

4 (katër)

Zyra e vendit Rogove – 1 (një) pozitë

Zyra e vendit Gërgoc – 1 (një) pozitë

Komuna Gjakovë – 2 (dy) pozita

Numri i referencës:

JP00029026

Detyrat dhe përgjegjësitë:

-  Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planet e punës dhe afatet me udhëheqësin për zbatimin e objektivave ne realizmin e shërbimeve ndaj qytetareve ne fushën e gjendjes civile;

-  Shqyrton kërkesat e palëve dhe përgatit aktvendime për korrigjimin e gabimeve të cilat kanë ndodhur me rastin e regjistrimit në librat amzë, aktvendime lidhur me ndërrimin e emrit, të mbiemrit dhe regjistrime të mëvonshme në librat amzë të lindurve;

-  Bënë regjistrimin e ngjarjeve të gjendjes civile në librat amë përkatës;

-  Merr pjesë në grupet punuese në fushën profesionale specifike kur kërkohet;

-  Ofron këshilla në fushën e ekspertizës së kërkuara brenda institucionit;

-  Raporton rregullisht te Udhëheqësi për detyrat e kryera sipas planit.

-  Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurrim:

Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.

Procedura e konkurrimit: e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civilë ekzistues. 

Shkollimi i kërkuar: Diplomë universitare pa përvojë ose shkollë e larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune, ne drejtimet Administratë Publike, Juridik apo Ekonomi

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

-  Diplomë universitare pa përvojë ose shkollë e larte dhe së paku dy (2) vite përvojë pune.

-  Njohuri profesionale specifike në fushën përkatëse të punës, të fituar përmes arsimimit universitar;

-  Aftësi në zgjidhjen e problemeve për çështjet teknike ose procedurale që dalin nga procesi i punës;

-  Aftësia për të organizuar punën e vet dhe për te koordinuar stafin e nivelit administrativ;

-  Shkathtësi hulumtuese, analitike dhe të vlerësim të informacionit;

-  Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access);

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin mbështeten në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr. 03/L-149  dhe Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit. 

Kohëzgjatja e emërimit: në kohë të pacaktuar;

Puna provuese: 12 muaj.

Dokumentet e kërkuara:

-Diploma mbi kualifikimin - diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuar (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje);  Certifikata qё nuk jeni nёn hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Afati i konkursit:

Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga data e publikimit (nga 15/05/2017deri 29/05/2017).

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhes në ndërtesa e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “Nëna Terezë” nr. 469, 50000 Gjakovë, Zyra Personelit, Kati II.

Aplikimi mund të bëhet edhe online përmes e-punësimit në www.gjakovaportal.com

Në aplikacion duhet shënuar vendpunimi i pozitës në të cilën po aplikoni.

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

Komunitet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet ne nenin 11. paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Kacelarija Osoblja

Br. 01 / 111/01-11970       dt.15.05.2017

Ðakovica

Na osnovu člana 11 i 18 zakona Br.03/L-149 za Civilnu Službu Republike  Kosova, Pravilnika Br. 02/2010 za Procedure Zapošljavanja u Civilnoj Službi, i člana 2 stava 2  Statuta Opštine, Opština Ðakovica objavljuje:

O G L A S   R E G R U T O V A N J A

Odeljenje:

Direktorijat za Opšte Administrativne Poslove

Naziv Radnog Mesta:

Zvaničnik Civilnog Statusa 1

Nivo plate:

Na osnovu koficijenta  5.0

Broj konkuriranja:

4 (četiri)

Zvanično mesto Rogovo – 1 (jedna) pozicija

Zvanično mesto Gergoc – 1 (jedna) pozicija

Opština Ðakovica – 2 pozicije

Poziv na Broj:

JP00029026

Zadaci i Obaveze:

-  Razvija i dostiže odobrenje za planove rada i uslovima liderstva za implementaciju ciljeva u realizaciji usluga građanima u oblasti civilnog statusa.

-  Razmatra zahteve stranaka i priprema odluke za ispravljanje grešaka koje su se dogodile prilikom registracije civilnih registara, odluke o promeni imena, prezimena i naknadni upis u matične knjige;

-  Vrši registraciju događaja civilnog stanja u odgovarajućim matičnim knjigama;

-  Učestvuje u radnim grupama na profesionalnim i specifičnim poljima po potrebi;

-  Pruža savete u oblasti potrebne stručnosti u ustanovi;

-  Redovno izvestava Rukovodioca za zadatake sprovedene u skladu sa planom.

-  Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i propisima koji se mogu traziti razumno s'vremena na vreme od strane rukovodioca:

Uslovi učestvovanja u regrutiranju:

Pravo na zaposlenje imaju sva punoletna lica  koji imaju sposobnost da deluju, koji su u posedu građanskih i političkih prava, imaju potrebnu školsku spremu i odgovarajuće sposobnosti za obavljanje poslova.

Procedure konkurisanja: otvorene za vanjske kandidate kao i za posotječe (civilne) sluzbenike.

Potrebno Obrazovanje: Univerzitetska diploma bez iskustva ili viša škola i najmanje dve (2) godine radnog iskustva, u smislu Javne Uprave, Pravo ili Ekonomija

Sposobnosti, iskustvo i druga svojstva:

-  Univerzitetska diploma bez iskustva ili viša škola i najmanje dve (2) godine radnog iskustva.

-  Specifična stručna znanja u odgovarajućoj oblasti rada, stečenih preko univerzitetskog obrazovanja;

-  Veštine u rešavanju problema za tehnička ili proceduralna pitanja koja proističu iz procesa rada;

-  Sposobnost da organizuje svoj rad i da koordinira osoblje administrativnog nivoa;

ü  Istraživačke veštine, analitičke i vrednovanje informacija;

-  Poznavanje rada na računaru u softverskim aplikacijama (Vord, Ekcel, Pover Point, Access);

Zakonski i podzakonski akti koji regulišu regrutiranje oslanjaju se na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova br. 03 / L-149 i Uredba br. 02/2010 o zapošljavanju postupku.

Trajanje imenovanja: na neodređeno vreme;

Probni rad: 12 meseci.

Traženi dokumenti:

- Diploma o kvalifikacijama - diplome izdate od strane Obrazovnih institucija u inostranstvu moraju biti verifikovani (kopija); Radno iskustvo potvrda (kopija); Sertifikati koje nisu pod istragom (original); Identifikacioni dokument (kopija).

Primljeni dokumenti se neće vratiti.

Rok konkursa: 

Konkurs je otvoren petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja (od 15/05/2017 do 29/05/2017).

Prijavljivanje zahteva:

Zahtevi se podižu u Centru za Informisanje, prizemlje u zgradi administracije Opštine Djakovica, kao što se mogu i skinuti sa službene web-stranice Opštine Djakovica, i popunjeni se predaju lično u  Prijemnoj Kancelariji  ili se šalju poštom na sledeću adresu: Opština Djakovica, ul “Majke Tereze” br 469, 50000 Djakovica, Kancelarija Osoblja, II Sprat. 

Prijavljivannje zahteva se može vršiti i online preko e-zapošljavanja na www.gjakovaportal.com

U aplikaciji se treba zabeležiti mesto zapošljenja položaja za koji aplicirate.

“Gradjanska služba Kosova nudi jednake mogućnosti zaposlenja za sve državljane Kosova i rado prima prijave od svih lica muškog i ženskog pola iz svih zajednica na Kosovu”.

Ne-većinske zajednice i njihovi članovi imaju pravo na pravedno i proporcionalno zastupanje u organima gradjanske službe centralne i lokalne javne uprave, kao što je odredjeno u članu 11, stav 3 Zakona br. 03/L-149 o Gradjanskoj Službi Republike Kosovo.

-Zahtevi poslati posle krajnjeg datuma i nekompletirani zahtevi neće biti primljeni.

-Zbog velikog broja primljenih zahteva samo izabrani kandidati u uskoj listi će se kontaktirati.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook