Log in
X

Company Name

Komuna e Gjakovës

Phone Number

Company Place

Gjakovë

Udhëheqës i Sektorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Udhëheqës i Sektorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Information

Publish Date

21.04.2017

End Date

05.05.2017

Categories

Mjekësi | Ekonomi

Job Places

Gjakovë

Job Description

 

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA


Zyra e Personelit

Nr. 01-111/01-9093;        Dt. 21.04.2017

Gjakovë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, si dhe Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Komuna e Gjakovës shpall:                                                           

R I S H P A L L J E   P Ë R  R E K R U T I M

Departamenti:                                       Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  

Titulli i vendit të punës:                       Udhëheqës i Sektorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Niveli i pagesës:                                    sipas kooeficientit 7.5

Numri i ekzekutuesve:                         1 (një)

Numri i referencës:                               JP00028562

Detyrat dhe përgjegjësitë:

-  Menaxhon punën e përgjithshme të sektorit dhe ndihmon Drejtorin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;

-  Menaxhon stafin e sektorit, dhe në bashkëpunim me Drejtorin, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime cilësore;

-  Ndihmon Drejtorin në vlerësimin e proceseve dhe procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime / përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;

-  Menaxhon ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale;

-  Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale dhe mbikëqyrë zbatimin e tyre;

-  Koordinon me departamentin ligjor të institucionit rreth çështjeve ligjore të shfaqura në sektorin e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale;

ü  Koordinon punën dhe bashkëpunon me menaxherët/udhëheqësit tjerë në institucion;

-  Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet e kërkuara.

-  Kryen edhe punë të tjera sipas kërkesës së drejtorit të Drejtorisë dhe udhëheqësit të drejtpërdrejtë në harmoni me ligjin.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim:  

Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.

Procedura e konkurimit: e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civilë ekzistues. 

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare nga fusha e ekonomisë dhe nga fushat tjera që ndërlidhen me detyrat e punës;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:

-Minimum 4 vite përvojë pune profesionale;

-Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale;

-Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim;

-Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë;

-Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup punues;

-Shkathtësi kompjuterike të programeve të Microsoft Office.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin:

Procesi i rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës është i paraparë me Ligjin Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, dhe Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil.

Kohëzgjatja e emërimit:  në kohë të pacaktuar.

Puna provuese: 12 muaj.

Afati i konkursit: Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga data e publikimit (nga 21/04/2017 deri 05/05/2017).

Dokumentet e kërkuara:

-Diploma mbi kualifikimin - diplomat e lëshuara nga institucionet arsimore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje); vërtetimi për përvojën e punës (kopje); certifikata qё nuk jeni nёn hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).

Dokumentet e pranuara nuk do të kthehen

Paraqitja e kërkesave

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhesë në ndërtesa e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “Nëna Terezë” nr. 469, 50000 Gjakovë, Zyra Personelit, Kati II.

Aplikimi mund të bëhet edhe online përmes e-punësimit në www.gjakovaportal.com

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

Komunitet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet ne nenin 11. paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.

-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

 

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Kancelarija Osoblja

Br. 01-111/01-90930;       Dt. 21.04.2017

Ðakovica

Na osnovu člana 11. i 18. Zakona br.03 / L-149 o civilnoj službi Republike Kosova, Uredba br. 02/2010 za proceduru regrutovanja u Civilnoj Sluzbi, i člana 2, stav 2, Statuta Opštine . Opština Ɖakovica objavljuje:

R I - R E G R U T O V A N J A

Odeljenje:                                              Direktorijat za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu   

Naziv radnog Mesta:                            Rukovodilac Sektora za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu

Nivo plate:                                             Po koficijentu 7.5

Broj izvođača:                                        1 (jedan)

Poziv na broj:                                         JP00028562

Zadaci i Obaveze:

-  Rukovodi radom sektora i pomaže Direktora na postavljanju ciljeva i razvijanje akcionog plana za postizanje ovih ciljeva;

-  Upravlja osoblje sektora, a u saradnji sa Direktorom organizuje rad dodeljivanjem zadataka za pomoč narkomanima, daje smernice i nadgleda rad osoblja radi obezbeđenja kvalitetnih usluga;

-  Pomaže Direktora u proceni internih procesa i procedura i preporučuje promene / poboljšanja u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta rada;

-  Upravljanja isporukom proizvoda i usluga iz oblasti zdravstva i socijalne zaštite;

-  Razvija i predlaže politike koje se odnose na Zdravstvenu i Socijalnu Zaštitu i nadzire njihovu primenu;

-  Surađuje sa pravnim odeljenjem institucije o pravnim pitanjima sa kojima se suočavaju u oblasti Zdravstvene i Socijalne Zaštite;

-  Rukovodi rad i sarađuje sa menadžerima / drugim liderima u ustanovi;

-  Procenjuje redovno osoblje pod nadzorom njegovog / njenog i podržava njihov razvoj kroz obuku za obavljanje njihovih dužnosti u skladu sa potrebnim standardima.

-  Obavlja i druge poslove, kao što se zahteva od strane Direktora Direktorijata i Rukovodioca direktno u skladu sa zakonom.

Uslovi učešća na konkursu:

Pravo na zaposlenje imaju svi odrasli koji imaju poslovnu sposobnost, koji su u posedu građanskih i političkih prava, imaju stručnu spremu i sposobnost potrebnu za obavljanje poslova.

Procedura e konkurisanja: otvorena za vanjske kandidate kao i za postoječe civilne službenike.  

Potrebno Obrazovanje: Visoka stručna sprema iz oblasti ekonomije i od polja koja su u vezi sa radnim zadacima;

Sposobnosti  iskustvo i ostali atributi:

- Minimum četri(4) godine radnog iskustva u struci;

-Znanje i značajno iskustvo u oblasti Zdravstva i Socijalne Zaštite;

- Komunikacijske veštine, pregovaranje i ubedljivo upravljanje;

- Sposobnost da odredi ciljeve, planiranje i analizu rada;

- Veštine u rukovodstvu i organizaciji tima, sposobnost da upravlja jednim timom  ili radnom grupom;

- Poznavanje rada na računaru Microsoft Office;

Zakonski propisi koji regulišu regrutovanje:

Proces selekcije u Civilnoj Službi Kosova obezbeđuje se Zakonom br.03 / L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova i Pravilnika br. 02/2010 o Procedurama Regrutacije u Civilnoj Službi.

Rok Konkursa:

Na neodređeno vreme

Probni rad: 12 meseci.

Rok konkursa: Konkurs je otvoren petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja (od 21/04/2017 do 05/05/2017).

Potrebna dokumenta: 

- Diploma o kvalifikaciji - diplome izdate od strane obrazovnih institucija u inostranstvu moraju biti overene (kopija); Radno iskustvo potvrda (kopija); Sertifikat da niste pod istragom (original); Identifikacioni dokument (kopija).

Primljena dokumenta se ne vračaju

Podnošenje prijava:

Obrasci za prijavu su dostupni na informativnom centru, u prizemlju upravne zgrade Opštine Đakovica i mogu  se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Đakovica, i upotpunjen obrazac se lično dostavlja Kancelariji za prijem ili poštom na adresu: Opština Đakovica, Ul. "Majka Tereza", br. 469, 50000 Đakovica,Kancelarija Osoblja, drugi sprat.  Aplikacirati  se može i online na adresu  e-zapošljavanja www.gjakovaportal.com

"Civilna  služba Kosova nudi jednaku mogućnost zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja aplikacije  svih osoba muškog i ženskog pola i svih zajednica na Kosovu." Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na zastupanje fer i proporcionalno u državnim tijelima službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u članu 11. stav 3. Zakona br. 03 / L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo ".

-Zahtevi koji su poslati posle zadnjeg roka  (datuma) i nepotpuni zahtevi neće biti prihvaćeni.

-Zbog velikog broja zahteva samo kanditati koji su u užem izboru će biti kontakti

Expired

Advertising
Advertising
Facebook