Log in
X

Company Name

Petrol-Oti Slovenija sh.a

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Shitës

Shitës

Information

Publish Date

19.04.2017

End Date

24.04.2017

Categories

Shitje

Job Places

Drenas | Ferizaj | Gjakovë | Gjilan | Pejë | Prishtinë | Vushtrri

Job Description

“Petrol Oti Slovenija” L. L. C.

Rr. “Zona Industriale” p. n.

Miradi - Fushë Kosovë - Kosovë

18. 04. 2017

            “Petrol-Oti Slovenija” L.L.C., në bazë të Rregullores për organizimin e brendshëm, sistematizimin e vendeve të punës, përshkrimin e tyre, si dhe kompensimin e pagave e në harmoni me të Ligjin e Punës Nr 03/L-212, shpallë:

KONKURS

Për pranim në marrëdhënie pune:

  1. Shitës në stacionin e benzinës në:

Arbëri dhe Vranjevc – Prishtinë,

Komoran, Sankoc dhe Arllat – Drenas,

Gjakovë – Gjakovë, Stanovc – Vushtrri,

Podujevë – Podujevë, Pejë – Pejë,

Gjilan – Gjilan dhe Sojevë – Ferizaj.

Detyrat dhe përgjegjësitë në punë:

- Kryerja e të gjitha veprimeve në stacionin e benzinës në harmoni me udhëzimet;
- Njohja dhe zbatimi i dispozitave nga lëmi i mbrojtjes kundër zjarrit, mbrojtjes së shëndetit në punë, mbrojtjen e mjedisit, pastaj të udhëzimeve për përdorim të sigurt me ushqimoret (HACCP);
- Mban rendin dhe pastërtinë në SB;
- Kontrollimi dhe pastrimi i hapësirave të tualetit;
- Ndihmon gjatë edukimit dhe aftësimit të kuadrove të reja;
- Udhëheqja e stacionit të benzinës në mungesë të Kryepunëtorit respektivisht të ndihmësit të Kryepunëtorit.
- Kryerja e punëve tjera sipas urdhrit të eprorit.
- Është përgjegjës për ligjshmëri në punë dhe për punën e tij i përgjigjet eprorit të drejtpërdrejtë dhe Drejtorit Ekzekutiv.

 Kushte, aftësitë dhe shkathtësitë :

  • Përgatitja e mesme ose kualifikimi i lartë (PMP/KL);
  • Drejtimi: Tregtar, Ekonomik, tjetër përkatës;
  • E dëshirueshme përvoja e punës në këtë profesion - 1 vit;
  • Puna në ndrrime – punë nate;
  • E dëshirueshme njohja e gjuhës serbe dhe e gjuhës angleze;
  • Njohja e Pakëtit MS Office e obligueshme;
  • Aftësi organizative, për punë grupore, punë racionale;
  • Shkathtësi në komunikim.

Aplikimi:

Letër motivimin dhe CV-në i dërgoni në adresën elektronike: liman.telaku@petrol.eu si Afati: nga data 19 e deri me 24 Prill 2017 në orën 16.

Vetëm kandidatët nga lista e ngushtë do të kontaktohen!

Expired

Advertising
Advertising
Facebook