Log in
X

Company Name

Super Viva

Phone Number

Company Place

Fushë Kosovë

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit, Furnizues/e, Depoist, Arkatare, Sektorist/e, Pemëshitës, Mirëmbajtës/e

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit, Furnizues/e, Depoist, Arkatare, Sektorist/e, Pemëshitës, Mirëmbajtës/e

Information

Publish Date

12.04.2017

End Date

28.04.2017

Categories

Menaxher | Shitje | Pastrues | Arkatar

Job Places

Fushë Kosovë

Job Description

Së shpejti hapet njësia e re “SuperVIVA”
Lokacioni: Fushë Kosovë

Shpall konkurs:

Menaxher/e & Zëvendës Menaxher/e marketit

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizimi dhe përgjegjësia  për mbarëvajtjen e punëve
 • Organzimi i stafit dhe delegimi i punëve
 • Kontrollimi i procesit të furnizimit, pranimit, merchendisingut, dhe shitjes
 • Përgatitja dhe përpunimi i raporteve ditore dhe mujore
 • Implementimi i ndryshimeve të kerkuara nga zyra qëndore
 • Kontrollimi i kualitetit
 • Kontrollimi i procesit të shërbimit dhe mikpritjes ndaj konsumatorëve

Furnizues/e_Përgjegjësitë kryesore:

 • Furnizimi  kuantitativ dhe kualitativ i mallërave të ndryshme për nevojat e njësisë punonjëse
 • Vendosja dhe kontrollimi i çmimeve
 • Implementimi dhe kontrollimi i merchendisingut
 • Organizimi i stafit për kategorin përkatëse
 • Mbikëqyrja e mallit nga pranimi deri tek kalkulimi, kontrollimi i afateve, përkujdesja për
 • kthimin e mallit të skaduar ose të dëmtuar

Depoist_Përgjegjësitë kryesore:

 • Pranimi i mallërave ushqimore dhe jo ushqimore
 • Dokumentimi i pranimeve, levizjeve magazinore etj.
 • Skenimi i faturave për kalkulim
 • Levizja e mallërave në hapsirat shitëse
 • Kontrollimi i daljeve, kthimeve tek furnitorët
 • Menaxhimi i palimit në depo

Arkatare_Përgjegjësitë kryesore:

 • Shitja e produkteve përmes arkës
 • Inkasimi  i parave në arkë për mallin e shitur, mbajtja e evidencës ditore të gjendjes së arkës,  dhe dorëzimi i parave  punonjësit përgjegjës
 • Sherbim dhe mikpritje ndaj konsumatoreve

Sektorist/e_Përgjegjësitë kryesore:

 • Vendosja e  çmimeve,vendosja e mallërave në rafte, mbajta e pastërtisë në sektoret përkatëse, evidentimi i afateve të produkteve, deklarimi i afateve, mirmbajta e merchendisigut
 • Shërbimi dhe mikpritja ndaj konsumatorëve

Pemëshitës_Përgjegjësitë kryesore:

 • Pastrimi, seleksionimi, renditja dhe shërbimi i klientëve më pemë dhe perimeve; si dhe mikpritja ndaj konsumatorëve

Mirëmbajtës/e_Përgjegjësitë kryesore:

 • Pastrimi gjeneral i objektit; që përfshin pastrimin e dyshemeve me makinë thithëse, lustrimin e dyshemesë, larjen dhe dezinfektimin e tualeteve.

Procedura e Aplikimit:
Kandidatët e interesuar mund te dërgojne CV dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: hr@super-viva.com , ose personalisht në adresen: Migros Group, zona Industriale Fushë Kosovë deri më datën 28.04.2017, ora 16.00.

TEK SUBJEKTI TË CEKET POZITA PËR TË CILËN APLIKONI, në të kundërtën aplikacionet janë të pavlefshme.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook