Log in
X

Company Name

Komuna e Kamenicës

Phone Number

Company Place

Kamenicë

Mjek i prakses se pergjithshme, Infermier/e

Mjek i prakses se pergjithshme, Infermier/e

Information

Publish Date

20.03.2017

End Date

30.03.2017

Categories

Mjekësi

Job Places

Kamenicë

Job Description

KONKURS
Per plotesimin e vendeve te lira te punes

Titulli i vendit te punes: 1 (nje) Mjek i prakses se pergjithshme
Kohezgjatja e Kontrates: Sipas Ligjit te Pues Nr.03/ L-212 / Periudhe te pacaktuar
Orari i pues: 40 ore e jave
Koeficienti: Gr./St H – 543
Vendi i punes: QMF-Rogacice/ Qendra Kryesore e MjekesiseFamiljarKamenice Mbikeqyrja: Pergjegjesi i QMF-se

Detyrat dhe pergjegjesite:
-Ofron sherbime shendetesore ne kuader te kujdesit primar shendetesor prane QKMF,QMF dhe AMF;
-Bene diagnostifikimin, mjekimin e pacienteve, duke siguruar edhe referimin e institucionet gjegjese shendetesore;
-Bene diagnozen iniciale dhe trajtimin me terapi adekuate;
-Sherbime shendetesore per femije;
-Promovon edukimin shendetesor ne shoqeri.
-Trajton lendimet e vogla, duke perfshire edhe nderhyrjet e vogla kirurgjike;
-Kryen vizita shtepiake, kur eshte e domosdoshme.
-Kryen edhe pune te tjera nga lemi i mjekesise primare me kerkesen e udheheqesit te sherbimit.

Kushtet dhe Kriteret:
-Fakulteti i Mjekesise – Drejtimi i Pergjithshem/Doktor i Mjekesise/Licenca nga Ministria e Shendetesise.
-Certifikata Shendetesore.


Titulli i vendit te punes: 1 (nje) INFERMIER/E
Kohezgjatja e Kontrates: Sipas Ligjit te Punes Nr.03/ L-212 /Periudhe te pacaktuar
Orari i pues: 40 ore ne jave
Koeficienti: Gr./St H – 362
Vendi i punes: Qendra Kryesore e Mjekesise Familjare-Kamenice
Mbikeqyrja: Kryeinfermieria

Detyrat dhe pergjegjesite:
-Ne bashkepunim me mjekun familjar ofron mbrojtjen primare shendetesore prane QKMF,QMF dhe AMF;
-Bene imunizimin edhe promovon edukim shendetesor;
-Trajton lendimet-plaget para dhe postoperative, ofron ndihme shendetesore ne vendin e ngjarjes, kryen edhe vizita shtepiake kur eshte e domosdoshme me udhezimin e mjekut;
-Bene injektimin e barnave – IM, IV etj,
-Kryen edhe pune administrative per sherbimet i bene.

Kushtet:
-Shkolla e Mesme e Mjekesise (lnfermiere e pergjithshme)
-Licencen e punes nga Ministria e Shendetesise
-Certifikaten Mjekesore

INFORMATE E PERGJITHSHME PER TE GJITHE KANDITATET
Kandidatet do t’i nenshtrohen testit me shkrim dhe intervistimit.
Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga data e shpalljes ne mjetet e informimit publik dhe ne tabelen e shpalljeve.

Fleteaplikacionet merren ne Sherbimin Administrativ te Qendres Kryesore te Mjekesise Familjare ne Kamenice.
Dokumentet e kompletuara dorezohen e Sherbimin Administrativ ne QKMF.

Kerkesat e kandidateve me dokumente te pakompletuara qe arrijne pas afatit nuk do te merren ne shqyrtim.

Per cdo informate plotesuese mund te informoheni ne Sherbimin Administrativ ne QKMF.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook