Log in
X

Company Name

Komuna e Novobërdës

Phone Number

.

Company Place

Novobërdë

Asistent/e Administrativ/e (4)

Asistent/e Administrativ/e (4)

Information

Publish Date

20.03.2017

End Date

29.03.2017

Categories

Administratë

Job Places

Novobërdë

Job Description

Në bazë të nenit 11 paragrafi 1, nenit 12 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1, dhe nenit 20 paragrafi1 dhe  2 të Ligjit për Shërbimin Civilë të Republikës së Kosovës, nr. 03/L-149, lidhur me  nenin 15  paragrafi 1 të Rregullores për Procedurat e Rekrutimit , Komuna e Novobërdës  shpall:

1. DREJTORIA E BUJQESIS  SHPALL KONKURS:

1.1. Vendi i punës: ASISTENT/ E ADMINISTRATIV 4
Nr. i referencës:00001672
Grada/  Koficienti 5
Niveli i Pages 291.36
Lloji i emërimit: I KARIERES
Kohëzgjatja: Zbatohet periudha provuese prej 12 muaj me mundësi të konfirmimit të akt-emërimit
Orari  plotë: 40 orë në javë

Detyrat dhe përgjegjësit:
1.Kryen edhe detyra tjera në perputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund te kerkohen në menyr të arsyshm kohëpas kohe nga mbikqyrsi.
2.Menaxhon kalendarin e takimeve dhe ngjarjeve tjera per mbikqyrjen si dhe ndihmon në zgjedhjen e ndonje problemi administrativ dhe teknik .
3.Pergadit dhe modifikon dokumentet duke perfshir korrespodencen,raportet,memorandumet dhe emailet per mbikqyrsin.
4.Pranon dhe shperndan korospodencen per mbikqyrsin dhe kujdeset per mbarvajtjen e saj.
5.Ruan dhe mirmban sisitemin elektronik dhe kopjen fizike të dokumenteve dhe dosjeve te zyres së mbikqyrsit.
6.Siguron mbeshtetje të pergjithshme administrative dhe teknike perfshir posten zyrtare,telefonatat,skanimin,faksimin dhe kopjimin e dokumentave,plotsimin e raporteve si dhe hartimin e dokumenteve  per takime të ndryshme.  

Kushtet për punësim:
Përgatitja Profesionale: Arsimimi Bachqelor,trajnim perkates dhe se paku 4 vite përvoj pune në fushen perkatse teknike ose administrative.  
-Aftësi dhe njohje të punës me teknologji informative (kompjuter, internet, intranet dhe programe të ndryshme).
-Njohja e gjuhëve zyrtare (Shqipe,Serbe)

Konkursi është i hapur 15 ditë nga data e publikimit në mjetet e informimit
Aplikacionet mund të mirren në zyren  nr.24 kati i parë ndertesa e Kuvendit Komunal çdo ditë punë prej ores 8.00 deri në ora 15.00

Expired

Advertising
Advertising
Facebook