Log in
X

Company Name

Co Colina Shpk

Phone Number

Company Place

Prishtinë

Servis dhe mirëmbajtje

Servis dhe mirëmbajtje

Information

Publish Date

09.01.2017

End Date

23.01.2017

Categories

Elektricistë | Të tjera...

Job Places

Prishtinë

Job Description

Emërtimi i pozitës: Servis dhe mirëmbajtje

Drejtoria/Sektor/Sherbimi/Departmenti: Operacionet e  rrjetit të lokaleve/ Mirëmbajtja

Direkt i pergjigjet:  Drejtorit të operacioenve për rrjetin e lokaleve

Qëllimi i pozitës:

Sigurimi sistematik dhe adekuat i mirembajtjes së paisjeve me rregull në kuader te sistemit.

            Dëtyrat e vendit të punës:

 1. Organizon dhe siguron në perditshmëri mirembajtjën kualitative të të gjitha hapësirave në bazë dhe në lokale sipas nevojave dhe kërkesave
 2. Definon afatet e nevojshme për largimin e prishjeve, përcjell respektimin e tyre
 3. Zhvillon sistemin e njoftimit me kohë për prishjet, si dhe për kohëzgjatjen e rregullimit të problemeve (check lista)
 4. Definon standardet e kualitetit të servisit si dhe performancen e kryerjës së punimeve
 5. Kontrollon respektimin e standardit të ofruar nga ana e të punësuarve në shërbim dhe në kuadër të të gjitha departamenteve
 6. Mirëmbajtjen e video-vëzhgimit
 7. Mirëmbajtjen dhe servisimin e reklamave ndriquese
 8. Mirëmbajtjen e sistemit të ngrohjës dhe ventilimit
 9. Mirëmbajtjen e sistemit të ujit, si dhe elektroinstalimeve në kuadër të lokaleve
 10. Mirëmbajtjen e inventarit të përgjithshëm nëpër objekte
 11. Kontrollon kualitetitin teknik të mirëmbajtjës së rregullt të lokaleve
 12. Kontrollon kualitetin, saktësinë dhe shpejtësinë e dorëzimit të mallit nëpër lokale, kontakton me personat përgjegjës nëpër departamentet përgjegjëse me qëllim të përmirësimit të procesit.

Kushtet për krijimn e marëdhënieve të punës:

 •   Shkollimi formal: Minimum shkalla e 5
 •   Përvoja e nevojshme: Minimum 3 vjet përvojë pune në punë të ngjajshme
 •   Njohje shtesë: Njohja e punës në kompjuter; njohja e gjuhës Serbo-Kroate;
 •   Aftësitë tjera: Komunkativ (në shkrim si dhe në bisedë), 
 •   Ekspertizë: Njohje perfekte e karakteristikave teknike të paisjeve dhe mallrave.

Kushtet tjera:Aplikuesi duhët që para se të nënshkruajë kontratën të dorëzojë vërtetimin prej gjyqit të shtetit se nuk ka qenë i denuar dhe nuk është i ndjekur penalisht.
       
Vërejtje: Marëdhënja e punës arrihët për kohë të caktuar dhe me periudhe të domosdoshme provuese prej 6 (Gjashtë) muajsh. Aplikimet me biografi të shkurtë CV të dorëzohen në adresën me mbishkrimin "Punësim  Co Colina Shpk": në e-mailin: office@kolinabet.com më së largu deri me  23.01.2017 , në ora 17:00.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook