Log in
X

Company Name

Mozzart Ks

Phone Number

Company Place

Prishtinë

IT Administrator

IT Administrator

Information

Publish Date

09.01.2017

End Date

30.01.2017

Categories

IT & Dizajn

Job Places

Prishtinë

Job Description

Shifra e pozitës: IT

Emërtimi i pozitës: IT Administrator

Sektori/Shërbimi/Departmenti: IT

Direkt pergjigjet: Drejtorit ekzekutiv

Qëllimi i pozitës:

Krijim i shpejtësisë maksimale dhe sigurisë së punës në punën softwerike të sistemit.

Dëtyrat e vendit të punës:

 1. Mirëmbajtja adekuate e sistemit hardwer dhe softwer
 2. Krijim i sigurise dhe punës konstante të sistemit softwerik
 3. Kontrollim i punës së sistemit softwerik
 4. Përcjellja dhe përdorimi i teknologjive të reja në të gjitha zonat
 5. Pjesëmarrja aktive në selektimin e kuadrove të reja, definimin e kërkesave të ekspertizave, pregatitjes dhe nivelit të edukimit të kandidatëve potencial
 6. Bashkëpunimi i perditshëm dhe komunikimi me drejtorët e drejtorive/sektorëve në pranim dhe definim të kërkesave për punën në modulët egzistuese, si dhe përpunimin e moduleve të reja
 7. Implementimi i teknologjive të reja, përgatitja për koordim dhe integrim të sistemeve tjera në kuadër të softwerit tonë
 8. Mirëmbajtja e rrjetit të TV paisjeve, si dhe paisjeve satelitore.

Kushtet për krijimn e marëdhënieve të punës:

 •   Shkollimi formal: minimum shkalla e 6
 •   Përvoja e nevojshme: Minimum 3 vjet përvojë pune në punë të ngjajshme
 •   Njohje shtesë: Njohja e shkelqyeshme e punës me kompjuter; njohja e gjuhës Angleze dhe  Serbo-Kroate;
 •   Aftësitë tjera: Komunkativ (në shkrim si dhe në bisedë),  marrja e iniciativës (vlerësimi i asaj cka është e nevojshme për tu bërë dhe veprimi në kuadër me atë vlerësim)
 •   Ekspertizë: Njohje perfekte e rrjetit softwerik dhe inxhinierik.

Kushtet tjera: Aplikuesi duhët që para se të nënshkruajë kontratën të dorëzojë vërtetimin prej gjyqit të shtetit se nuk ka qenë i denuar dhe nuk është i ndjekur penalisht.
       
Vërejtje: Marëdhënja e punës arrihët për kohë të caktuar dhe me periudhe të domosdoshme provuese prej 6 (Gjashtë) muajsh. Aplikimet me biografi të shkurtë CV të dorëzohen në adresën me mbishkrimin "Punësim  Mozzart ks": në e-mailin: mozzartks@gmail.com më së largu deri me  23.01.2017 , në ora 17:00.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook