Log in
X

Company Name

Kolegji AAB

Phone Number

038/ 601 019; 038/ 601 020

Company Place

Prishtinë

Mësimdhënës (109)

Mësimdhënës (109)

Information

Publish Date

05.01.2017

End Date

21.01.2017

Categories

Arsim & Edukim

Job Places

Prishtinë

Job Description


Si institucioni më i suksesshëm i arsimit të lartë jopublik në Kosovë, Kolegji AAB është në rritje të vazhdueshme. Për këtë arsye ne jemi në kërkim të personave të gatshëm për të kontribuuar në implementimin e ideve dhe projekteve tona si dhe për të sjellë frymë dhe ide të reja në stafin tonë.

Si të aplikoj:
Dokumentacionit tuaj për punësim (biografinë e shkurtër me dokumentet përcjellëse) duhet t’ia bashkangjitni formën e aplikimin zyrtar të AAB-së. Aplikacionet tuaja mund ti dorëzoni vetëm në mënyrë elektronike përmes email-it në punesimi@aab-edu.net duke specifikuar pozitën për të cilën aplikoni.


Ref. nr. 003/2017    Prishtinë. 04.01.2017

Në bazë të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nenit 26, Statutit të Kolegji AAB, dhe Rregullores për avancim të personelit akademik, Kolegji AAB shpall:

K O N K U R S

Për zgjedhje/rizgjedhje të personelit akademik

FAKULTETI EKONOMIK

 1. Një mësimdhënës për lëndët: Makroekonomi; Mikroekonomi dhe Makroekonomi II;
 2. Dy mësimdhënës për lëndët: Statistika për Ekonomi dhe Biznes dhe Matematika për Ekonomi dhe Biznes;
 3. Një mësimdhënës për lëndën: Kontabilitet; Kontabilitet Financiar dhe Kontabiliteti Menaxherial;
 4. Një mësimdhënës për lëndën: E Drejta Biznesore;
 5. Një mësimdhënës për lëndët: Financa Publike; Paraja Banka dhe Krediti;
 6. Dy mësimdhënës për lëndët: Lidership; Menaxhment; Menaxhimi i Burimeve Njerëzorë dhe Menaxhmenti Strategjik;
 7. Një mësimdhënës për lëndët: Ndërmarrësia dhe NVM-të dhe Menaxhimi i Projekteve;
 8. Një mësimdhënës për lëndët: Baza e të Dhënave; Informatikë Biznesi; Sistemi i Informacionit të Menaxhimit dhe Menaxhimi i Operacioneve;
 9. Një mësimdhënës për lëndët: Sjellje Konsumatore dhe Promocion;
 10. Një mësimdhënës për lëndët: Menaxhmenti Bankar dhe Qeverisja e Korporatave;
 11. Një mësimdhënës për lëndët: Auditimi dhe Analize Financiare;
 12. Një mësimdhënës për lëndët: Marketingu Ndërkombëtar dhe Marketingu i Shërbimeve;
 13. Një mësimdhënës për lëndët: Biznes Ndërkombëtarë dhe Trendët e Globalizmit;

FAKULTETI JURIDIK

 1. Një mësimdhënës për lëndën: Gjuhë e Huaj-Angleze;
 2. Një mësimdhënës për lëndën: Shkrim Akademik;
 3. Një mësimdhënës për lëndën: E Drejta Administrative me Procedurë Administrative;
 4. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Penale; Kriminologji dhe Penologji;
 5. Një mësimdhënës për lëndën: E Drejta Familjare dhe Trashëgimore;
 6. Një mësimdhënës për lëndën: E Drejta Ndërkombëtare Publike dhe E Drejta Evropiane;
 7. Një mësimdhënës për lëndën: E Drejta Financiare;
 8. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Kontraktore dhe Arbitrazhi;
 9. Një mësimdhënës për lëndët: Krimi i Organizuar; Krimi Kompjuterik dhe Kriminologji Aplikative;

FAKULTETI I ADMINISTRATËS PUBLIKE

 1. Një mësimdhënës për lëndët: Politikat Publike dhe Administrata dhe Partneriteti Publiko Privat.
 2. Një mësimdhënës për lëndën: Vlera dhe Etika në Administratë Publike;
 3. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Administrative I; E Drejta Administrative II dhe Procedurë Administrative;
 4. Një mësimdhënës për lëndët: Informatika në Administratë Publike dhe Administrimi Elektronik;
 5. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta e Punës dhe Menaxhimi i Burimeve Njerëzore;
 6. Një mësimdhënës për lëndët: E Drejta Ndërkombëtare Publike dhe Organizatat Ndërkombëtare;

FAKULTETI I KULTURËS FIZIKE DHE SPORTIT

 1. Një mësimdhënës për lëndën: Metodologji e Hulumtimit me Statistikë;
 2. Një mësimdhënës për lëndën: Volejboll;
 3. Një mësimdhënës për lëndën: Gjimnastikë Sportive;
 4. Një mësimdhënës për lëndën: Hendboll;
 5. Një mësimdhënës për lëndën: Sportet Luftarake;
 6. Një mësimdhënës për lëndën: Anatomi Funksionale; Fiziologjia e Sportit dhe Ngarkesave Fizike dhe Mjekësi Sportive;
 7. Një mësimdhënës për lëndën: Futboll;
 8. Një mësimdhënës për lëndën: Atletikë;
 9. Një mësimdhënës për lëndën: Noti;
 10. Një mësimdhënës për lëndën: Teoria dhe Historia e Edukimit Fizik dhe Sportit;
 11. Një mësimdhënës për lëndën: Vallëzim me Gjimnastikë Ritmike;
 12. Një mësimdhënës për lëndën: Skijim;
 13. Një mësimdhënës për lëndën: Trauma dhe Rehabilitimi në Sport;

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

 1. Tre mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Pedagogjisë;
 2. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Sociologjisë;
 3. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Psikologjisë;
 4. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Gjuhës dhe Letërsisë;
 5. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Mësimdhënies;
 6. Një mësimdhënës për lëndën: Muzikë;
 7. Një mësimdhënës për lëndën: Bazat e Shkencave natyrore me metodologji;
 8. Një mësimdhënës për lëndën: Dramatizimi dhe Shfaqjet me Kukulla;

FAKULTETI I GJUHËS ANGLEZE

 1. Pesë mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Linguistikës;
 2. Një mësimdhënës për lëndën: Morfologji e Gjuhës Shqipe;
 3. Një mësimdhënës për lëndën: Gjuhë Gjermane;
 4. Një mësimdhënës për lëndën: Letërsi Angleze dhe Amerikane dhe
 5. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Metodologjisë;

FAKULTETI I KOMUNIKIMIT MASIV DHE GAZETARISË

 1. Një mësimdhënës për lëndën: Produksion medial; Projekt Produksion
 2. Një mësimdhënës për lëndët: Kamerë praktikë; Kamerë dhe fotografi
 3. Një mësimdhënës për lëndën: Multimedia;
 4. Një mësimdhënës për lëndët: Teori të Komunikimit Masiv; Marrëdhënie me Publikun; Media Literacy;
 5. Një mësimdhënës për lëndën: Reklamë Televizive;
 6. Një mësimdhënës për lëndët: Konvergjencë e medias; Mediat e reja.

FAKULTETI I PSIKOLOGJISË

 1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Psikologjisë së Përgjithshme
 2. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Psikologji Klinike
 3. Një mësimdhënës për lëndën: Metodologji kërkimore
 4. Një mësimdhënës për lëndën: Psikologji Sociale
 5. Një mësimdhënës për lëndën: Psikologji Edukimi

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

 1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Elektroteknikës;
 2. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Telekomit dhe Rrjetave Kompjuterike;
 3. Dy mësimdhënës për lëndët: Programimi në Web dhe Bazat e të Dhënave;
 4. Një mësimdhënës për lëndën: Grafika Kompjuterike;
 5. Një mësimdhënës për lëndën: Interface Njeri – Kompjuter;
 6. Një mësimdhënës për lëndët: Programim dhe Struktura e të Dhënave, Inxhinieria Softverike dhe Inxhinieria Softverike e Avancuar;

FAKULTETI I ARKITEKTURËS

 1. Një mësimdhënës për lëndët: Historia e Arkitekturës; Kritika dhe komunikimi ne Arkitekture dhe Art
 2. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajn Arkitektural/ Projektim
 3. Një mësimdhënës për lëndët: Urbanizëm/ Planifikim Hapësinor
 4. Një mësimdhënës për lëndët: Bazat e Urbanizmit
 5. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajn i Hapësirës
 6. Një mësimdhënës për lëndët: Kompozicioni ne Arkitekture
 7. Një mësimdhënës për lëndët: Konstruksionet arkitekturale; Gjeometri deskriptive
 8. Një mësimdhënës për lëndët: Fizika arkitekturale
 9. Një Asistent për lëndët: Dizajn arkitektural / Projektim

FAKULTETI I ARTEVE

 1. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajn Grafik; Teoria e Ngjyrave
 2. Një mësimdhënës për lëndët: Grafike Reklamuese; Dizajni Strategjik
 3. Një mësimdhënës për lëndët: Ndriçimi; Dizajn i Enterierit / Banim Kolektiv
 4. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajn i Enterierit / Banim Individual
 5. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajn Grafik
 6. Një mësimdhënës për lëndët: Fotografi
 7. Një mësimdhënës për lëndët: Anatomi
 8. Një mësimdhënës për lëndët: Historia e Artit
 9. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajni i Tekstilit
 10. Një mësimdhënës për lëndët: Historia e Kostumeve dhe Modës
 11. Një mësimdhënës për lëndët: Dizajni Lëvizës / Animacioni
 12. Një mësimdhënës për lëndët: Gjuha Angleze

Kushtet e përgjithshme

 • Kushtet për zgjedhjen dhe rizgjedhjen e personelit akademik janë të parapara me Ligjin nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, Statutin e Kolegjit AAB dhe Rregulloren Nr. 1381/2013 për Avancim të Personelit Akademik.
 • Të drejtë konkurimi kanë vetëm ata të cilët kanë përfunduar gradën Doktor i shkencave.

Dokumentacioni i nevojshëm

 • Kërkesën për aplikim;
 • Biografinë (CV);
 • Lista e publikimeve me linçet e revistave ku është bërë publikimi;
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri;
 • Vendimin e zgjedhjes së fundit;
 • Vendimi për nostrifikimin e gradës së fundit të fituar jashtë vendit;
 • Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale;
 • Dëshmitë për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare;
 • Dëshmitë për pjesëmarrje në projekte të ndryshme;
 • Dhe dokumente tjera të nevojshme për titullin akademik që aplikon.

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet brenda afatit të konkursit në kopje fizike dhe elektronike (CD – i skanuar) në fakultetin përkatës. Punimet shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare, skanohet vetëm faqja e parë e revistës dhe faqja e parë e punimit. Për librat e botuar skanohet vetëm faqja e parë e librit. Aplikacionet pas afatit të konkursit, ato të pakompletuara dhe atyre që ju mungon kopja elektronike (CD) nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 21.01.2017 ora 16:00.

Web: www.aab-edu.net/media/mundesi-punesimi

Expired

Advertising
Advertising
Facebook