Log in
X

Company Name

Komuna e Gjakovës

Phone Number

Company Place

Gjakovë

Zyrtar për Buxhet dhe Financa 1

Zyrtar për Buxhet dhe Financa 1

Information

Publish Date

04.01.2017

End Date

18.01.2017

Contact Person

Categories

Komunë | Financa

Job Places

Gjakovë

Job Description

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Zyra e Personelit
Nr. 01 / 111 - 51064 dt. 04.01.2017
Gjakovë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Cvil, dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës nxjerr:

S H P A L L J E   E   R E K R U T I M I T

Departamenti:    Drejtoria për Buxhet dhe Financa
Titulli i vendit të punës:    Zyrtar për Buxhet dhe Financa 1
Niveli i pagesës:    sipas koeficientit 5.0
Numri i ekzekutuesve:    1 (një)
Numri i referencës:    JP00020091

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Zhvillon dhe arrin pëlqimin për planin e punës dhe afatet me udhëheqësin dhe stafin tjetër profesional për planifikimin e buxhetit;
  • Merr pjesë në hartimin e planeve buxhetore vjetore të institucionit, dhe ndihmon zyrtarët përkatës brenda institucionit për të siguruar që planet kompletohen me përpikëri dhe sipas afat;
  • Kujdeset për përcjelljen e gjendjes së buxhetit në free-balanc, monitorimin e shpenzimeve të buxhetit gjatë vitit dhe përgatit raporte lidhur me shpenzimin e buxhetit;
  • Evidenton faturat për pagesën e projekteve dhe pagesave në regjistrin përkatës dhe kujdeset për procedimin e tyre me kohë për ekzekutimin e pagesë;
  • Mbledh dhe sistemon propozimet buxhetore dhe në bashkëpunim me zyrtarin e lartë shqyrton korrektësinë, saktësinë e propozimeve;
  • Kujdeset për plotësimin e obligimeve të organizatës buxhetore, duke përfshirë këtu pagesën me kohë e faturave për realizimin e procedurave të prokurimit dhe pagesave;
  • Mban evidencë për pagesën e lëndëve lidhur me udhëtimet zyrtare jashtë vendit - për avance të udhëtimeve zyrtare;
  • Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi;

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurrim:
Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.

Procedura e konkurrimit: e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civilë ekzistues.  

Shkollimi i kërkuar: Diplome universitare, drejtimi ekonomik, financa, biznes apo të ngjashme, pa përvojë ose shkollë të lartë me 2 vite përvojë pune profesionale;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:
- Njohuri profesionale në fushën e buxhetit dhe financave;
- Shkathtësi për të organizuar punën e vet dhe për të koordinuar stafin e nivelit administrativ;
- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese të informacionit;
- Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
- Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, PowerPoint, Internetit);

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin mbështeten në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr. 03/L-149  dhe Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit.  

Kohëzgjatja e emërimit: në kohë të pacaktuar;

Puna provuese: 12 muaj.

Dokumentet e kërkuara:
-Diploma mbi kualifikimin - diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuar (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje);  Certifikata qё nuk jeni nёn hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).
Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Afati i konkursit:
Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga data e publikimit (nga 04/01/2017 deri 18/01/2017).

Paraqitja e kërkesave:
Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhes në ndërtesa e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “Nëna Terezë” nr. 469, 50000 Gjakovë, Zyra Personelit, Kati II.
Aplikimi mund të bëhet edhe online përmes e-punësimit në www.gjakovaportal.com

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.
Komunitet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet ne nenin 11. paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.
-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
-------------------------------------

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA


Kacelarija Osoblja
Br. 01 / 111 - 51064 dt. 04.01.2017
Ðakovica

Na osnovu člana 11 i 18 zakona Br.03/L-149 za Civilnu Službu Republike  Kosova, Pravilnika Br. 02/2010 za Procedure Zapošljavanja u Civilnoj Službi, i člana 2 stava 2  Statuta Opštine, Opština Djakovica objavljuje:

O G L A S   R E G R U T O V A N J A

Direktorijat:    Direktorijat za Buxhet i Financije
Naziv Radnog Mesta:    Zvaničnik za Budžet i Fnansije 1
Nivo plate:    Na osnovu koeficijenta 5.0
Broj konkurenata:    1 (jedan)
Poziv na Broj:    JP00020091

Zadaci i Obaveze:

⦁    Razvija i postiže dogovor o planu rada i rokove sa rukovodiocem i drugim stručnim kadrovaima za planiranje budžeta;
⦁    Učestvuje u izradi godišnjih budžetskih planova institucija, i pomaže  odgovarajuće zvaničnike unutar institucije da bi osigurao da se planovi kompletiraju precizno i prema roku;
⦁    Vodi računa da prati stanje budžeta u free balancu, praćenje budžetskih izdataka tokom godine i priprema izvještaje u pogledu potrosnje budžeta;
⦁    Identifikuje račune za plaćanje projekata i plaćanja u odgovarajući registar i stara se da proces bude izvršen na vreme za izvršenje plaćanja.
⦁    Prikuplja i raspolaže predlozima budžeta i u saradnji sa višim zvaničnikom razmatra   ispravnost, i tačnost predloga;
⦁    Stara se za ispunjavanje obaveza prema budžetskoj organizaciji, uključujući i  blagovremeno plaćanje računa za sprovođenje postupka nabavke i plaćanja;
⦁    Vodi evidenciju o slučajevima za plaćanje službenih putovanja van zemlje - za avans službenih putovanja;
⦁    Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i propisima koji se razumno zahtevaju svremena na vreme od strane nadežnog;

Uslovi učešća na konkursu:

Pravo na zaposlenje imaju svi odrasli koji imaju poslovnu sposobnost, koji su u posedu građanskih i političkih prava, imaju stručnu spremu i sposobnost potrebnu za obavljanje poslova.

Procedura e konkurisanja: otvorena za vanjske kandidate kao i za postoječe civilne službenike.   
Potrebno Obrazovanje: Univerzitetska diploma, ekonomski smer, finansije, ili slično, bez iskustva ili srednju školu, 2 godine radnog iskustva u struci;

Sposobnosti  iskustvo i ostali atributi:
- Stručna znanja iz oblasti budžeta i finansija;
- Sposobnost da organizuje svoj rad i da koordinira osoblje administrativnog nivoa;
- Istraživačke veštine, analitičke, vrednosne informacije;
- Sposobnost za ispunjavanje zadataka i poslova pod pritiskom;
- Poznavanje rada na računaru softverske aplikacije (Vord, Ekcel, Pover Point, Internet);

Zakoni i propisi koji regulišu zapošljavanje na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova br. 03 / L-149 i Uredba br. 02/2010 o postupku zapošljavanja..

Trajanje imenovanja: na neodređeno vreme;

Probni rad: 12 meseci.

Potrebna dokumenta:
- Diploma o kvalifikacijama - diplome izdate od strane obrazovnih institucija u inostranstvu moraju biti overene (kopija); Radno iskustvo potvrda (kopija); Sertifikati da niste pod istragom (original); Identifikacioni dokument (kopija).
Primljena dokumenta se ne vraćaju.

Rok Konkursa:
Konkurs je otvoren petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja (od 04/01/2017 do 18/01/2017).

Podnošenje prijava:
Obrasci za prijavu su dostupni na informativnom centru, u prizemlju upravne zgrade Opštine Đakovica i mogu  se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Đakovica, i upotpunjen obrazac se lično dostavlja Kancelariji za prijem ili poštom na adresu: Opština Đakovica, Ul. "Majka Tereza", br. 469, 50000 Đakovica,Kancelarija Osoblja, drugi sprat.  Aplikacirati  se može i online na adresu  e-zapošljavanja www.gjakovaportal.com

"Civilna  služba Kosova nudi jednaku mogućnost zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja aplikacije  svih osoba muškog i ženskog pola i svih zajednica na Kosovu." Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na zastupanje fer i proporcionalno u državnim tijelima službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u članu 11. stav 3. Zakona br. 03 / L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo ".

-Zahtevi koji su poslati posle zadnjeg roka  (datuma) i nepotpuni zahtevi neće biti prihvaćeni.
-Zbog velikog broja zahteva samo kanditati koji su u užem izboru će biti kontakti.

Expired

Advertising
Advertising
Facebook