Log in
X

Company Name

Komuna e Gjakovës

Phone Number

Company Place

Gjakovë

Zyrtar për Shërbime Sociale 2

Zyrtar për Shërbime Sociale 2

Information

Publish Date

04.01.2017

End Date

18.01.2017

Categories

Komunë

Job Places

Gjakovë

Job Description

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

Zyra e Personelit
Nr. 01 / 111 - 51066 dt. 04.01.2017
Gjakovë

Në bazë të nenit 11 dhe 18 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Cvil, dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës nxjerr:

S H P A L L J E   E   R E K R U T I M I T

Departamenti: Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale – Qendra për Punë Sociale
Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Shërbime Sociale 2
Niveli i pagesës: sipas koeficientit 6.5
Numri i ekzekutuesve: 1 (një)
Numri i referencës: JP00020090

Detyrat dhe përgjegjësitë:
⦁    Harton dhe zhvillon planet e punës në pajtim me mbikëqyrësin për zbatimin e detyrave të përcaktuara në bazë të objektivave të njësisë dhe jep rekomandime lidhur me realizimin e këtyre objektivave;
⦁    Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat brendshme dhe rekomandon ndryshime dhe përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe cilësisë së punës;
⦁    Trajton rastet dhe përgatit raport për gjykatën për heqjen e zotësisë se veprimit te personave te paaftë për të vepruar;
⦁    Trajton mbrojtjen e fëmijëve pa kujdes prindëror, birësimin, kujdestarin dhe strehimin e përkohshëm familjar;
⦁    Trajton rastet e fëmijëve me sjellje asociale dhe delikuente, rastet e angazhimit të fëmijëve në punët e rënda dhe te lënies pa kujdes;
⦁    Monitoron rastet e dhunës në familje dhe angazhohet në përmirësimin e marrëdhënieve bashkëshortore dhe bënë propozimin për besimin e fëmijëve ne raste të shkurorëzimit të prindërve dhe përcjell realizimin e kontaktimeve;
⦁    Përkujdeset edhe për kategoritë tjera të personave me nevojë, të moshuarit, fëmijët me aftësi te kufizuar te përhershme, personave qe konsumojnë substanca narkotike, alkoolike etj.;
⦁    Bënë raportimin mujor, gjashtëmujor, dhe vjetor te udhëheqësi i shërbimit dhe drejtori për punën e tij/saj;
⦁    Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.

Kushtet e pjesëmarrjes në konkurrim:
Të drejtë për punësim kanë të gjithë personat e moshës madhore të cilët kanë zotësi për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe aftësinë e duhur për kryerjen e detyrave të punës.

Procedura e konkurrimit: e hapur për kandidatët e jashtëm si dhe nëpunësit civilë ekzistues.  

Shkollimi i kërkuar: Diplomë Universitare në fushën e punës sociale, psikologjisë, sociologjisë, drejtësisë, pedagogjisë ose në ndonjë lëmi tjetër të lidhur ngushtë me shërbimet sociale dhe familjare, që është i licencuar dhe i regjistruar në regjistër të Këshillit të Përgjithshëm të Shërbimeve Sociale dhe Familjare;

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera:
- Minimum 2 vite përvojë pune profesionale;
- Njohuri dhe përvojë në fushën e çështjeve sociale;
- Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
- Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
- Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
- I/e gatshëm/e që të punojë edhe pas orarit të rregullt të punës;
- Të posedoj patentë shoferë;
- Të ketë kreativitet në punë;
- Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel, Power Point, Access).

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin mbështeten në Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës nr. 03/L-149  dhe Rregulloren nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit.  
Kohëzgjatja e emërimit: në kohë të pacaktuar;

Puna provuese: 12 muaj.

Dokumentet e kërkuara:
-Diploma mbi kualifikimin - diplomat e lëshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuar (kopje); Vërtetimi për përvojën e punës (kopje);  Certifikata qё nuk jeni nёn hetime (origjinal); Dokumenti i identifikimit (kopje).
Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Afati i konkursit:
Konkursi është i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike nga data e publikimit (nga 04/01/2017 deri 18/01/2017).

Paraqitja e kërkesave:
Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhes në ndërtesa e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “Nëna Terezë” nr. 469, 50000 Gjakovë, Zyra Personelit, Kati II.
Aplikimi mund të bëhet edhe online përmes e-punësimit në www.gjakovaportal.com

“Shërbimi civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.
Komunitet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, si specifikohet ne nenin 11. paragrafin 3 të Ligjit nr. 03/L-149 mbi Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës”.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.
-Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
-----------------------------------

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVO/ REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJAKOVËS
OPŠTINA ĐAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA


Kacelarija Osoblja
Br. 01 / 111 - 51066 dt. 04.01.2017
Ðakovica

Na osnovu člana 11 i 18 zakona Br.03/L-149 za Civilnu Službu Republike  Kosova, Pravilnika Br. 02/2010 za Procedure Zapošljavanja u Civilnoj Službi, i člana 2 stava 2  Statuta Opštine, Opština Djakovica objavljuje:

O G L A S   R E G R U T O V A N J A

Direktorijat:    Direktorijat za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu - Centar za Socijalni Rad
Naziv Radnog Mesta:    Zvaničnik za Socijalne Usluge 2
Nivo plate:    Na osnovu koeficijenta 6.5
Broj konkurenata:    1 (jedan)
Poziv na Broj:    JP00020090

Zadaci i Obaveze:

⦁    Dizajnira i razvija planove rada u skladu sa pretpostavljenim za realizaciju zadataka utvrđenih u osnovnim ciljevima jedinice i daje preporuke u pogledu realizacije ovih ciljeva;
⦁    Analizira i ocenjuje interne procese i procedure i preporučuje promene i poboljšanja u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta rada;
⦁    Bavi se predmetima i priprema izveštaj za sudski postupak uklanjanja sposobnost lica koja nisu sposobna da deluju;
⦁    Bavi se zaštitom dece bez roditeljskog staranja, usvojenje, starateljstvo i porodični privremeni smeštaj;
⦁    Bavi se slučajevima dece sa socijalnim i delinkventnim ponašanjem, slučajeve uključivanja dece u teškim radovima i ostavljanja bez brige;
⦁    Prati slučajeve nasilja u porodici i angažuje se upoboljšanju bračnih odnosa i pravi preporuke starateljstva nad decom u slučaju razvoda roditelja i prati realizaciju kontakata;
⦁    Stara se za ostale kategorije lica sa potrebama,Starce,dece sa stalnim posebnim potrebama, osobe koje konzumiraju drogu, alkohol i sl.;
⦁    Izvestava mesečno, polugodišnje, i godišnje kod rukovodioca usluga i direktora za njegov rad / njen;
⦁    Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonima i propisima koji se razumno zahtevaju s vremena na vreme od strane supervizora;

Uslovi učešća na konkursu:

Pravo na zaposlenje imaju svi odrasli koji imaju poslovnu sposobnost, koji su u posedu građanskih i političkih prava, imaju stručnu spremu i sposobnost potrebnu za obavljanje poslova.

Procedura e konkurisanja: otvorena za vanjske kandidate kao i za postoječe civilne službenike.   
Potrebno Obrazovanje: Univerzitetska Diploma u oblasti socijalnog rada, psihologije, sociologije, pedagogije ili u bilo kojoj drugoj oblasti usko povezana sa socijalnim i porodičnim uslugama, koji je licenciran i upisan u registar Generalnog Saveta za Socijalne i Porodicne Usluge;

Sposobnosti  iskustvo i ostali atributi:
⦁    Minimum 2 godine radnog iskustva u struci;
⦁    Znanje i iskustvo u oblasti socijalnih pitanja;
⦁    Sposobnosti u planiranju, komunikaciji i rukovostvu timskog rada;
⦁    Istraživačke veštine, analitičke,vrednosne i formulisanje preporuka i stručnim savetima;
⦁    Ssposobnost za  ispunjavanje zadataka i poslova pod pritiskom;
⦁    Spreman /na da radi posle redovnog radnog vremena;
⦁    Da poseduje vozačku dozvolu;
⦁    Da ima kreativnost na poslu;
⦁    Poznavanje rada na računaru softverske aplikacije (Vord, Ekcel, Pover Point, Internet);

Zakoni i propisi koji regulišu zapošljavanje na osnovu Zakona o civilnoj službi Republike Kosova br. 03 / L-149 i Uredba br. 02/2010 o postupku zapošljavanja..

Trajanje imenovanja: na neodređeno vreme;

Probni rad: 12 meseci.

Potrebna dokumenta:
- Diploma o kvalifikacijama - diplome izdate od strane obrazovnih institucija u inostranstvu moraju biti overene (kopija); Radno iskustvo potvrda (kopija); Sertifikati da niste pod istragom (original); Identifikacioni dokument (kopija).
Primljena dokumenta se ne vraćaju.

Rok Konkursa:
Konkurs je otvoren petnaest (15) kalendarskih dana od dana objavljivanja (od 04/01/2017 do 18/01/2017).

Podnošenje prijava:
Obrasci za prijavu su dostupni na informativnom centru, u prizemlju upravne zgrade Opštine Đakovica i mogu  se preuzeti sa zvaničnog sajta Opštine Đakovica, i upotpunjen obrazac se lično dostavlja Kancelariji za prijem ili poštom na adresu: Opština Đakovica, Ul. "Majka Tereza", br. 469, 50000 Đakovica,Kancelarija Osoblja, drugi sprat.  Aplikacirati  se može i online na adresu  e-zapošljavanja www.gjakovaportal.com

"Civilna  služba Kosova nudi jednaku mogućnost zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja aplikacije  svih osoba muškog i ženskog pola i svih zajednica na Kosovu." Manjinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na zastupanje fer i proporcionalno u državnim tijelima službe centralne i lokalne javne administracije, kao što je navedeno u članu 11. stav 3. Zakona br. 03 / L-149 o civilnoj službi Republike Kosovo ".

-Zahtevi koji su poslati posle zadnjeg roka  (datuma) i nepotpuni zahtevi neće biti prihvaćeni.
-Zbog velikog broja zahteva samo kanditati koji su u užem izboru će biti kontakti

Expired

Advertising
Advertising
Facebook