Job
  • Kompani: UNDP in Kosovo
  • Lokacioni i punës: Prishtinë
  • Publikuar: 16-09-2022
  • Data e përfundimit: 05-10-2022
  • Kategori: OJQ

Thirrje për Aplikim (zgjatje e afatit për aplikim): PROGRAMI I VETËPUNËSIMIT PËR PERSONA TË RIATDHESUAR Faza III

Browser-i juaj nuk e përkrah formatin PDF

Shkarkoje këtu