business

Zyrtar për projekte

 • star Publikuar: 17-11-2022
 • star Skaduar: 30-11-2022
Kompani Syri i Vizionit
Kategori OJQ
Numri i pozitave 1

SHPALLJE PËR VEND PUNE

Titulli i punës: Zyrtar për projekte

Vendi i punës: Pejë

Fillimi i punës: 1 dhjetor 2022

Kohëzgjatja: Kontratë njëvjeçare me mundësi vazhdimi

Syri i Vizionit ka për qëllim promovimin e demokracisë lokale dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në Kosovë. Në përpjekjet e vazhdueshme për praktika demokratike, “Syri i Vizionit” i ka dhënë rol të veçantë promovimit të qeverisjes së mirë, përgjegjësisë, transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut në vendimmarrje.

Syri i Vizionit kërkon të punësojë një zyrtar për projekte dhe profesionist për mbështetje psikosociale - psikolog ose sociologe, në kuadër të projekteve që zbatohen nga Syri i Vizionit.

Zyrtari për projekte do të jetë përgjegjës për të punuar ngushtë me menaxherin e programit për zhvillimin e aktiviteteve të parapara në kuadër të programit, takimet me akteret, donatorët dhe përfituesit, raportimin dhe vlerësimin si dhe mbështetjen psiko-socioale.

Përpos punës me stafin e programit, Zyrtari për projekte do të punojë edhe me stafin e organizatës dhe partnerët; do të bëjë plane, analiza e raporte. Ai/ajo do të udhëheqë, këshillojë dhe mbështesë zhvillimin e kapaciteteve të ekipeve të programit dhe organizatës për të arritur rezultatet e pritura.

FUSHAT KRYESORE TË PËRGJEGJËSISË:

Zyrtar për projekte

 • Punon me menaxherin e programit që të sigurojë zbatimin e Standardeve të Cilësisë të Syri i Vizionit
 • Merr pjesë në mënyrë aktive në të gjitha aktivitetet e projektit
 • Prezanton projektin tek palët e interesit dhe bashkëpunon ngushtë me institucionet ku shtrihet projekti
 • Punon ngushtë me akterët për t’i identifikuar përfituesit
 • Organizon trajnime për përfituesit e projektit
 • Përpilon raport për aktivitet dhe për projektet sipas kërkesës
 • Ofron mbështetje psiko-sociale për përfituesit
 • Komunikon dhe bashkëpunon me stafin drejtues dhe të akterëve të projektit në vlerësimin dhe raportimin e nevojave specifike psiko-sociale dhe edukative të grupeve të interesit
 • Identifikon nevojat specifikave psikologjike dhe sociale të pjesëmarrësve në aktivitetet e projektit
 • Trajton/ofron mbështetje psikosociale në bazë të nevojave të identifikuara, në bashkëpunim me stafin dhe drejtuesit e programit
 • Organizon seanca konsultuese dhe dëgjimore me akterët e projektit, varësisht nga rastet dhe nevojat;

Raportimi

 • Punon ngushtë me menaxherin e programit dhe koordinatorët tematikë që të sigurojë përgatitjen me kohë të raporteve të brendshme dhe të jashtme e produkteve përkatëse; vërteton saktësinë, kohën dhe përshtatshmërinë e informacionit.
 • Përgatit raportet e konsoliduara vjetore të programit dhe organizon mësim të duhur për të shpërndarë arritjet kryesore dhe mësimet e nxjerra.

Kualifikimet dhe përvoja:

 • Diplomë universitare në Psikologji, Sociologji apo në ndonjë drejtim të shkenca shoqërore apo ndonjë fushë përkatëse /Titulli Master është një përparësi
 • Përvojë pune përkatëse në një mjedis të OJQ-ve
 • Aftësi për të koordinuar punën ndër-drejtori dhe ndër-sektoriale
 • Shkathtësi të larta ndër-personale dhe komunikuese
 • Shkathtësi të larta lehtësuese dhe prezantuese
 • Shkathtësi trajnuese, zhvillim kapacitetesh, këshillimi dhe mentorimi
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme TI [Microsoft Office]
 • Mundësi dhe gatishmëri për të udhëtuar në të gjitha pjesët e vendit
 • Përkushtim dhe mirëkuptim për synimet, vlerat dhe parimet e Syri i Vizionit, përfshirë edhe qasjet e bazuara në të drejta
 • Aftësi në punë ekipore dhe vet-iniciativë
 • Njohje e gjuhës angleze në të shkruar dhe folur, gjuha serbe apo boshnjake është një përparësi
 • Të mos jetë i dënuar apo nën hetime për vepra penale

Preferohet

 • Përvojë pune në ndonjë organizate lokale joqeveritare apo të ngjashme
 • Patentë shoferi, kategoria B

Mënyra e aplikimit

Aplikacionet në gjuhën shqipe (që përfshijnë një letër motivuese dhe Europass CV) duhet të dorëzohen me së voni më 30 nëntor 2022 në formë elektronike në info@syriivizionit.org

Vetëm kandidatët që do të futen në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Shpalljet e fundit

Zyrtar/e për hulumtim të tregut

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023

Kontabilist/e

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 15-02-2023

PUNËTORË PËR MONTIMIN E RRETHOJAVE NG...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 01-03-2023

Poziv za prijavu - Obuka mekih veštin...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 25-02-2023

Thirrje për aplikim – Trajnim për aft...

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 25-02-2023

Graphic Design Intern

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 28-02-2023

Menaxher/e

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023

Asistent/e të shitjes

 • Publikuar: 02-02-2023
 • Skaduar: 20-02-2023