business

Ftesë për Aplikime – KPA#02, Zahtev za prijave – ZP#02, Request for Applications – RFA#02

 • star Publikuar: 23-05-2023
 • star Skadon: 19-06-2023
Kompani USAID Kosovo Compete Activity
Kategori OJQ
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Prishtinë
Shikime 8152

USAID Kosovo Compete Activity
Ftesë për Aplikime (KPA)
Data e lëshimit E premte, 19 maj 2023
Afati i fundit për pranimin e pyetjeve E hënë, 5 qershor 2023, deri në 17:00 koha lokale
Sesioni informues E marte, 30 maj 2023, nga 11:00 – 12:30
Vendi: Zyra e USAID Kosovo Compete në Rr. Ukshin Hoti, Nr. 120, Ndërtesa C3/3/b, Kati 1
Online: përmes Microsoft Teams

Data/Ora përmbyllëse për dorëzimin e aplikimeve E hënë, 19 qershor 2023, deri në 17:00 koha lokale
Titulli Ftesë për Aplikime (KPA) për krijimin e pranisë afatgjate të produkteve ushqimore të prodhuara në Kosovë në tregjet ndërkombëtare

USAID Kosovo Compete Activity (i referuar këtu e tutje si “USAID Compete”, “Compete” “Aktiviteti” ose “Projekti”) financohet nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Zbatohet nga DT Global. Projekti është dizajnuar për ta lehtësuar përmirësimin mbarë-sektorial në konkurrencën e sektorit privat në eksport në sektorët e tij kyç të përqendruar të përpunimit të drurit, përpunimit të ushqimit dhe në teknologji të informacionit dhe komunikimit (TIK).

Përmes kësaj ftese për Aplikime, Aktiviteti USAID Kosovo Compete kërkon kompani të kualifikuara dhe organizata vendore implementuese për zbatimin e aktivitetit të planifikuar për krijimin e pranisë afatgjate të produkteve ushqimore të prodhuara në Kosovë në tregjet ndërkombëtare.

Aktiviteti USAID Kosovo Compete synon të sigurojë deri në 50% të kostos për propozim, e cila nuk duhet të kalojë 150,000 euro, dedikuar një grupi kompanish përfituese në sektorin e ushqimit. Kostoja e zbatimit do të mbulohet nga aplikuesi dhe kompanitë përfituese nga sektori i përpunimit të ushqimit. Çdo aplikim që arrin kufirin e shumës maksimale do të duhet të justifikohet fuqishëm. Aktiviteti i përgjithshëm në secilën kompani përfituese pritet të zgjasë për një periudhë 10 mujore.

Aplikuesit duhet t’i dorëzojnë aplikimet përmes email-it në grants@kosovocompete.org me titullin RFA#02-2023. Data e fundit për dorëzimin e aplikimeve është e hënë, 19 qershor 2023 dhe koha e fundit për dorëzimin e aplikimeve është 17:00 sipas kohës lokale.

Aplikimet e vonuara nuk do të merren parasysh.

Hyni në pakon e aplikimit dhe informatat shtesë këtu: RFA Packet - Albanian

________________________________

USAID Kosovo Compete Activity
Request for Applications (RFA)
Issuance Date Friday, May 19, 2023
Deadline for Receipt of Questions Monday, June 5, 2023, by 17:00 local time
Information Session Tuesday, May 30, 2023, from 11:00 – 12:30
Location: USAID Kosovo Compete Office at Str. Ukshin Hoti, No. 120, Building C3/3/b, 1st floor
Online: via Microsoft teams

Closing Date/Time for Submission of Applications Monday, June 19, 2023, by 17:00 local time
Subject Request for Applications (RFA) for establishing the long-term presence of Kosovo-made food products in international markets

USAID Kosovo Compete Activity (hereinafter referred to as “USAID Compete”, “Compete” “Activity”, or “Project”) is funded by the United States Agency for International Development (USAID). It is implemented by DT Global. The Project is designed to facilitate sector-wide improvement in private-sector export competitiveness in its key focus sectors of wood processing, food processing, and information and communications technology (ICT) sectors.

Through this Request for Applications, the USAID Kosovo Compete Activity seeks qualified companies and local implementing organizations to implement a planned activity on establishing the long-term presence of Kosovo-made food products in international markets.

USAID Kosovo Compete Activity intends to provide up to 50% of the cost per proposal, which should not exceed EUR 150,000, dedicated to a group of beneficiary companies in the food sector. The cost of implementation will be covered by the applicant and the beneficiary companies from the food processing sector. Any application that reaches the maximum ceiling will need to be strongly justified. The overall activity in each beneficiary company is expected to last over an estimated 10-month period.

Applicants should submit applications via E-mail at grants@kosovocompete.org with the subject line RFA#02-2023. The closing date for submission of applications is Monday, June 19, 2023, and the closing time for submission of applications is 17:00 hours local time.

Late applications will not be considered.

Access application package and additional information here: RFA Packet - English

________________________________

USAID Kosovo Compete Activity
Zahtev za prijave (ZP)
Datum izdavanja 19. maj 2023
Rok za prijem pitanja Ponedeljak, 5. jun 2023. do 17 časova po lokalnom vremenu
Informativna sesija Utorak, 30.05.2023., od 11:00 – 12:30
Lokacija: Kancelarija USAID Kosovo Compete Activity, Ul. Ukshin Hoti, br. 120, zgrada C3/3/b, 1. sprat
Online: preko Microsoft Teams-a

Krajnji datum/vreme za podnošenje prijava Ponedeljak, 19.06.2023, do 17:00 časova po lokalnom vremenu
Predmet Zahtev za prijave (ZP) za uspostavljanje dugoročnog prisustva prehrambenih proizvoda, proizvedenih na Kosovu, na međunarodnim tržištima

USAID Kosovo Compete Activity (u daljem tekstu „USAID Compete“, „Activity“ ili jednostavno Projekat“) finansira Agencija Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID). Implementira ga DT Global. Projekat je osmišljen da omogući poboljšanje izvozne konkurentnosti privatnog sektora na nivou celog sektora, u svojim ključnim sektorima prerade drveta, prehrambene industrije i sektorima informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT).

Putem ovog Zahteva za prijavu, USAID Kosovo Compete Activity traži kvalifikovane kompanije i lokalne implementacione organizacije da sprovedu planiranu aktivnost na uspostavljanjudugoročnog prisustva prehrambenih proizvoda proizvedenih na Kosovu na međunarodnim tržištima.

USAID Kosovo Compete Activity namerava da obezbedi do 50% cene po predlogu, koji ne bi trebalo da pređe 150.000 evra, namenjen grupi kompanija korisnika u sektoru hrane. Troškove implementacije snosiće podnosilac i kompanije korisnici iz sektora prehrambene industrije. Svaka primena koja dostigne maksimalni plafon moraće biti snažno opravdana. Očekuje se da će ukupna aktivnost u svakom preduzeću korisnika trajati u periodu od predviđenih 10 meseci.

Kandidati trebaju da dostave prijave putem e-pošte na grants@kosovocompete.org pod naslovom RFA#02-2023. Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedeljak, 19. jun 2023. a vreme za podnošenje prijava je do 17:00 časova po lokalnom vremenu.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za pristup paketu za podnošenje prijava i dodatnim informacijama, molimo vas kliknite ovde: RFA Packet - Serbian

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023