business

Kontabilist/e

 • star Publikuar: 02-02-2023
 • star Skaduar: 15-02-2023
Kompani KEDS Energy
Kategori Institucione Publike
Numri i pozitave 1

Roli: Kontabilist/e

Departamenti: Kontabilitet, Kontroll dhe Raportime

Data e mbylljes: 2023-02-15

Data e postimit: 2023-02-02

Lloji i punës: Orar i plotë

Niveli i eksperiencës: Niveli i ri

Numri i pozitave të lira: 1

Bazuar në skemën aktuale organizative dhe nevojën për plotësimin e vendeve të lira në Divizionet e KEDS-it, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në 2023-02-02 shpall vend të lirë pune për këtë pozicion:

Kontabilist/e

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore :

 • Implementon dhe zbaton standardet dhe rregullat financiare për llogaritë e pagueshme, mjetet themelore dhe invetarin;
 • Mban evidenca analitike dhe kontabël të llogarive të pagueshme, mjeteve themelore dhe inventarit;
 • Respekton dhe zbaton procedurat dhe proceset për regjistrimin e faturave;
 • Kryen barazimin e regjistrimeve vjetore me komisione rreth regjistrimeve fizike;
 • Përcjell dhe kujdeset që dokumentacioni të jetë i kompletuar;
 • Tregon fleksibilitet për punë ekipore dhe për detyrat që lidhen me pozitën direkt dhe indirekt;
 • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së eprorit.

Kërkesat dhe kualifikimet :

 • Diplomë e shkollës së mesme Ekonomike, Drejtimi: Kontabilitet apo Financa;
 • Të ketë eksperiencë pune 1 - 2 vite në fushat përkatëse;
 • Aftësi të mira në paketën e MS Office;
 • Respekton konfidencialitetin e informatave për punën që bën;
 • Aftësi të shkëlqyera organizuese, analitike dhe komunikatave.

Si të aplikoni ?

 • Ju mund të aplikoni përmes njërës nga dy mënyrat e mëposhtme :
 • Të plotësoni aplikimin tuaj online në butonin: Apliko Online;
 • Të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës sonë: hr@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozitën për të cilën aplikoni dhe duke bashkëngjitur dokumentet e mëposhtme:
  • - CV-në;
  • - Diplomën e kualifikimit;
  • - Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
  • - Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
  • - Certifikata të trajnimeve të ndjekura;

Shënime të rëndësishme :

 • KEDS ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha gjinitë: meshkuj dhe femra dhe nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
 • Aplikimet e dorëzuara pas afatit nuk do të pranohen dhe aplikimet me defekte do të refuzohen.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023