Job

Asistent/e Prokurimi

Kompania Projektuese dhe Ndërtimore “Infra-Plus” SH.P.K

Shpall konkurs për këtë vende pune:

Pozita:
Asistent/e Prokurimi

Përshkrimi i vendit të punës:

  • Përcjelljen e faqes zyrtare te e-prokurimit, të gjitha rregulloret dhe udhëzimet që lëshohen nga ky autoritet

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Identifikon shpalljet e projekteve ne baza ditore me interes për kompaninë ne faqen zyrtare e-prokurimi dhe faqe tjera .
  • Ndihmon ne përgatitjen e dosjeve të tenderit për ofertim tek autoritetet kontraktuese

Njohuritë dhe Shkathtësitë:

  • Të ketë se paku 1 vite përvoja pune te ngjajshme (Prokurim)
  • Të ketë njohuri shumë te mira të gjuhës angleze ne nivel të komunikimit dhe shkrimit
  • Të jetë në gjendje të punoj në presion dhe në bashkëpunim me koleget tjerë.
  • Të ketë njohuri shumë të mira për softweret: Microsoft Office- veçanërisht Word dhe Excel

Ju lutemi që CV-të dhe dokumentet e bashkangjitura t’i dërgoni në e-mail adresën: info@infraplus-ks.com

Afati për aplikim do të jetë deri më datën 27/09/2022