business

Zyrtar/e për hulumtim të tregut

 • star Publikuar: 02-02-2023
 • star Skaduar: 20-02-2023
Kompani KEDS Energy
Kategori Institucione Publike
Numri i pozitave 1

Roli: Zyrtar/e për hulumtim të tregut

Departamenti: Prokurim

Data e mbylljes: 2023-02-20

Data e postimit: 2023-02-02

Lloji i punës: Orar i plotë

Niveli i eksperiencës: Niveli fillestar

Numri i pozitave të lira: 1

Bazuar në skemën aktuale organizative dhe nevojën për plotësimin e vendeve të lira në Divizionet e KEDS-it, Departamenti i Burimeve Njerëzore, në 2023-02-02 shpall vendë të lirë pune për këtë pozicion:

Zyrtar/e për hulumtim të tregut

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore :

 • Mbledh të dhëna nga tregu dhe informata për artikuj, i raporton dhe prezanton ato sipas kërkesave;
 • Analizon dhe përpunon të dhëna statistikore duke përdorur metoda moderne dhe tradicionale për mbledhjen e tyre;
 • Harton plane dhe kryen analiza të vlefshme dhe të besueshme për kërkim të tregut;
 • Interpreton të dhëna, formulon raporte dhe jep rekomandime;
 • Siguron analiza të konkurrencës për ofertat e tregut të kompanive të ndryshme dhe identifikon tendencat e tregut;
 • Sigurohet që të dhënat dhe informacionet janë të sakta;
 • Prezanton në mënyrë proaktive raportet e hulumtimit të tregut dhe analizën e të dhënave me Departamentin e Prokurimit;
 • Qëndron plotësisht i informuar për trendet e tregut, hulumtimet e palëve të tjera dhe implementimin e praktikave më të mira;
 • Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës së udhëheqësit.

Kërkesat dhe kualifikimet :

 • Bachelor në Ekonomi ose fusha të ngjashme;
 • Minimum 1 vit eksperiencë pune në hulumtimit të tregut;
 • Aftësi për të interpretuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të kryer shumë detyra;
 • Aftësi të forta komunikuese dhe prezantuese;
 • Njohuri të shkëlqyera të MS Office dhe mjeteve kërkimore;
 • Njohuri shumë të mira në hulumtim, në metodat e mbledhjes/ruajtjes së të dhënave dhe modelim;
 • Aftësi të forta analitike dhe kritike.

Si të aplikoni ?

 • Ju mund të aplikoni përmes njërës nga dy mënyrat e mëposhtme :
 • Të plotësoni aplikimin tuaj online në butonin: Apliko Online;
 • Të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës sonë: hr@keds-energy.com duke specifikuar në titull pozitën për të cilën aplikoni dhe duke bashkëngjitur dokumentet e mëposhtme:
  • - CV-në;
  • - Diplomën e kualifikimit;
  • - Dëshmi nga përvoja e punës/Trusti;
  • - Certifikata/Vërtetimi që nuk jeni nën hetime nga Gjykata;
  • - Certifikata të trajnimeve të ndjekura;

Shënime të rëndësishme :

 • KEDS ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjitha gjinitë: meshkuj dhe femra dhe nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
 • Aplikimet e dorëzuara pas afatit nuk do të pranohen dhe aplikimet me defekte do të refuzohen.
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023