Job
  • Kompani: IADK
  • Lokacioni i punës: Vushtrri
  • Publikuar: 16-09-2022
  • Data e përfundimit: 30-09-2022
  • Kategori: OJQ

NJOFTIM PËR OFERTË: FURNIZIM ME PAJISJE PËR PËRPUNIM/TENDER NOTICE: SUPPLY OF EQUIPMENT FOR PROCESSING (ALB/ENG)

NJOFTIM PËR OFERTË 

VUSHTRRI, 15.09.2022

Titulli: FURNIZIM ME PAJISJE PËR PËRPUNIM                

Autoriteti kontraktues: INICIATIVA PËR ZHVILLIMIN E BUJQËSISË SË KOSOVËS   (IADK)

Titulli i projektit: “Fuqizimi i zinxhirit të vlerës përmes zhvillimit të aftësive”

Donatori: GIZ

Numri i projektit: 81287674

LËNDA E MARRËVESHJES

Furnizimi: Furnizim me pajisje për njësinë përpunuese

Vendi për ekzekutim: Komuna: Vushtrri 

KUSHTET PËR OPERATORIN EKONOMIK i CILI DËSHIRON TA MARRË TENDERIN

Kushtet e ofertës:

Afati kohor:      Dorëzimi i ofertës duhet të bëhet deri më datën 30.09.2022 ora 16:00 

Vendi:                Zyra e IADK-së, Fshati Sfaraçak i Ulët nr.11, 42000 Vushtrri

Periudha e vlefshmërisë së tenderit: 90 ditë prej afatit të fundit

Kriteret për dhënien e kontratës:

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët.

Kërkesa për dosjen e tenderit

Dosja e tenderit mund të kërkohet me shkrim përmes e-mailit nga operatorët ekonomik në autoritetin kontraktues ose direkt në zyrat e IADK-së, më së largu deri më 30.09.2022.

Data e fundit për sqarime 29.09.2022.

Informata: Për më shumë informata, referojuni drejtpërdrejt zyrës së IADK-së, tel: +383 (0) 49 777 059, e-mail: prokurimi@iadk.org   

TENDER NOTICE

VUSHTRRI, 15.09.2022

Title: SUPPLY OF EQUIPMENT FOR PROCESSING

Contracting Authority: INITIATIVE  FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF KOSOVO (IADK)

Project title:” Strengthening the value through skills development”

Donor: GIZ

Project number: 81287674

SUBJECT OF THE AGREEMENT

Supply: Supply of equipment for the processing unit

Place of execution: In the municipality of Vushtrri

TERMS FOR THE ECONOMIC OPERATOR WHO WANTS TO RECEIVE THE TENDER

Terms of the bid:

Deadline:    The submission of the bid must be done by 30.09.2022 at 16:00 

Place:           IADK Office, Village Sfaraçak i Ulët no.11, 42000 Vushtrri

Bid validity period:   90 days from the final date for submission of tenders

CONTRACT AWARD CRITERIA:

Responsive tender with lowest price.

REQUEST FOR TENDER DOSSIER

The tender dossier can be requested in writing via e-mail from economic operators to the contracting authority or directly to the offices of IADK, no later than 30.09.2022 at 16:00

Last date for clarifications 29.09.2022.

Information: For more information, refer directly to the IADK office, tel: +383 (0) 49 777 059, e-mail: prokurimi@iadk.org