business

Poziv za prijavu - Grant šema za žene poljoprivrednice

 • star Publikuar: 22-05-2023
 • star Skadon: 22-06-2023
Kompani CARE International Balkans - Kosovo office
Kategori OJQ
Numri i pozitave 1
Vendi i punës Pejë, Gjakovë
Shikime 7064

Grant šema za žene poljoprivrednice

Smernice za prijavu

Za žene iz ruralnih područja u poljoprivredi da podrže agro-ruralni sektor, povećaju proizvodnju i produktivnost, poboljšaju sigurnost hrane, koriste modernu tehnologiju, diverzifikuju aktivnosti na farmama i ruralnim preduzećima, zaštite životnu sredinu i prirodne resurse i otvore radna mesta

Rok za podnošenje prijava: 22.06.2023

16:00

Osnovne informacije

CARE International Balkans, kancelarija na Kosovu, u saradnji sa CARE Austria (u daljem tekstu: CARE) sprovodi projekat Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim područjima Kosova-WEERA, finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje (ADC). Akcija koju će sprovesti CARE, doprineće pravičnijem i inkluzivnijem socioekonomskom razvoju u ruralnim oblastima Kosova i poboljšati ekonomsku i društvenu inkluziju kosovskih žena iz ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnosti njihovog poslovanja i njihovog kapaciteta za građansko učešće.

Očekuje se da će projekat doprineti sledećim rezultatima:

1. Ruralna preduzeća koja vode žene opremljena su da uvedu finansijski održiva i ekološki prihvatljiva rešenja i unaprede svoju tržišnu poziciju, kroz konkurentnu šemu finansijske i tehničke pomoći.

2. Žene iz ruralnih područja su svesne svojih ekonomskih i socijalnih prava i imaju kapacitete i mogućnosti za aktivno učešće u lokalnim procesima donošenja odluka.

3. Široko priznanje uloge žena u ruralnim područjima Kosova kroz promociju najboljih praksi i uspešnih priča projekta.

Trajanje projekta: septembar 2022-avgust 2024

Projekat će se sprovoditi na Kosovu, u ruralnim oblastima okruga Peć i Đakovica.

Projekat će ojačati žene preduzetnice iz ruralnih područja koje vode ruralne poslove, uključiti muške članove porodice u senzibilne sesije i predstavnice lokalnih ženskih OCD-a u zagovaranju. Lokalne vlasti, javne institucije, akteri lanca vrednosti i finansijske institucije biće uključeni u promociju razvoja agrobiznisa predvođenog ženama i rodne ravnopravnosti.

Analiza situacije

Na osnovu procene koju je sproveo CARE, identifikovani su sledeći poljoprivredni podsektori koji imaju dovoljno potencijala za ekonomski, ekološki rast uz uključivanje rodnih pitanja:

 • Prerada voća i povrća
 • Proizvodnja mleka uključujući otkupna mesta
 • Živina
 • Bobičasto voće (maline, jagode, borovnice)
 • Medicinsko i aromatično bilje (MAP) i nedrvni šumski proizvodi (NWFP)
 • Stočarstvo
 • Pčelarstvo

Prema Izveštaju o rodnoj analizi EU, žene su nedovoljno zastupljene u sektoru poljoprivrede, čineći samo 5% licenciranih poljoprivrednika u 2018. Nedostatak vlasništva nad imovinom, nisko obrazovanje, neregistrovani rad, loš pristup informacijama o subvencijama i socijalizovane rodne uloge potkopavaju njihovu zvanično učešće. Ne postoji dovoljno istraživanja o uključenosti žena i muškaraca u neformalnu ekonomiju. Prema Rapid Gender Analysis (2020), žene čine samo 2% svih korisnika subvencija za poljoprivredu u 2016.

Žene poseduju samo 13% svih preduzeća na Kosovu i dobile su samo 17% grantova od Kosovske agencije za ulaganja i podršku preduzećima (KIESA). Iako je odnos žena i preduzeća u vlasništvu muškaraca jedan prema šest, preduzeća u vlasništvu žena su tokom 2017. godine dobila 25 puta manje sredstava u vidu subvencija. Štaviše, samo 15% žena vlasnica preduzeća koristilo je kredite komercijalnih banaka.

Žene u ruralnim područjima se suočavaju sa značajnim preprekama za pokretanje formalnog agrobiznisa, dok se mnogo toga dešava u neformalnom sektoru. Neka od ključnih ograničenja uključuju nedostatak tehničke podrške za osnivanje preduzeća koje vode žene (odnosno za registraciju preduzeća), posebno u sektoru prerade hrane, MAP-a (medicinskog i aromatičnog bilja) i drugim poljoprivrednim sektorima.

Cilj:

Povećana ekonomska i socijalna inkluzija kosovskih žena iz ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnosti njihovog poslovanja i njihovog kapaciteta za građansko učešće

Očekivani ishodi:

 • Povećan broj žena koje su registrovale svoje poslovanje ili zadruge.
 • Poljoprivrednice su opremljene finansijski održivim rešenjima.
 • Unapređene poljoprivredne veštine poljoprivrednica .
 • Unapređeni proizvodni i prerađivački kapaciteti žena poljoprivrednica.
 • Preduzeća koja vode žene su proširila svoj tržišni udeo i povećala stvaranje prihoda.
 • Žene su podigle svest i koriste svoja ekonomska i imovinska prava.

Vremenski okvir:

Trajanje predloženih projektnih aktivnosti može se održati između 15.09.2023. - 15.10.2024..

Ko može da podnese prijavu:

Sve žene uključene u poljoprivredu (start up, preduzeća koja poseduju žene ženske zadruge i žene koje nemaju registrovano preduzeće), koje rade u sledećim sektorima:

 • Prerada voća i povrća
 • Proizvodnja mleka uključujući otkupna mesta
 • Živina
 • Bobičasto voće (maline, jagode, borovnice)
 • Medicinsko i aromatično bilje (MAP) i nedrvni šumski proizvodi (NWFP)
 • Stočarstvo
 • Pčelarstvo

Kriterijumi podobnosti:

 • Podnosilac prijave mora biti žena poljoprivrednica, žene koje poseduju startup, preduzeće ili zadruga u vlasništvu žena).
 • Podnosilac prijave mora biti stanovnik jedne od ciljnih opština projekta i investicije moraju biti sprovedene u oblastima Peć i Đakovica.
 • Podnosilac prijave mora biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom.
 • Podnosilac prijave mora imati ideju kako da razvije posao u naredne dve godine.

Kriterijumi odabira:

Bodovi podnosilaca prijava će biti dodeljeni na osnovu kriterijuma odabira u nastavku:

Mreža evaluacije:

OdabirMaksimalni rezultat
Opis ciljeva i aktivnosti projekta20
Ekonomska opravdanost budžetskih troškova15
Ideja kako razvijati posao u naredne dve godine10
Opis rešenja problema kroz grant intervenciju10
Inovacija poslovne ideje10
Broj otvaranja novih radnih mesta6
Profitabilnost i održivost intervencija5
Društveni i ekološki uticaj5
Kapacitet za upravljanje intervencijom5
Redovno učešće na obukama8
Grantovi ili donacije primljene u poslednje tri godine1
Kandidati koji nisu primili grantove ili donacije tokom poslednje tri godine5
Maksimalan ukupan rezultat100

Dokumenti koje treba podneti:

 • Obrazac za prijavu (možete pronaći na LINKU )
 • Obrazac budžeta. (možete pronaći na LINKU )
 • Dokument koji dokazuje da podnosilac prijave nije pod istragom.
 • Kopija lične karte.
 • Potvrda o registraciji preduzeća ili zadruge
 • Dokument o poreskoj verifikaciji od Poreske uprave Kosova (za registrovana preduzeća)

NAPOMENA: Uspešni kandidati koji nemaju registrovano preduzeće dužni su registrovati preduzeće i dostaviti potvrdu o registraciji preduzeća.

SVI PODNOSIOCI PRIJAVE KOJI NE DOSTAVE DOKUMENTA KOJA SU POTREBNA DA BI SE POKAZALA USKLAĐENOST SA KRITERIJUMIMA ZA PRIJAVU BIĆE ODBIJENI I NJIHOVE PRIJAVE NEĆE BITI OCENJENE.

Iznos budžeta za prijavu:

Kandidati se mogu prijaviti za minimalno 5.000 EUR, a maksimalno 10.000 EUR.

Prihvatljivi troškovi za finansiranje:

 • Oprema za domaću preradu voća i povrća (energetski efikasna)
 • Male mašine za sušenje za MAP i NWFP (energetski efikasne)
 • Oprema za preradu MAP, NWFP i jagodičastog voća (energetski efikasna)
 • Oprema za mužu i preradu mleka (energetski efikasna)
 • Oprema za pčelarstvo i košnice
 • Oprema za perad
 • Staklenici (za sve namene uključujući uzgoj rasada)
 • Marketinške aktivnosti
 • Dizajn proizvoda i ambalaže

Neprihvatljivi troškovi:

 • Izgradnja objekata (beton i drvo)
 • Poljoprivredna mehanizacija i ostala prateća oprema za traktor (kosilica, zagrtač, plug, kultivator itd.) i vozila
 • Mašine za košnice i košnice
 • Otkup životinja (krava, živina i dr.)
 • Solarni paneli
 • Đubrivo i drugi poljoprivredni inputi
 • Rasad i oprema za navodnjavanje
 • Troškovi za radnike i ostalo osoblje,
 • Uobičajeni operativni troškovi (potrošni materijal, održavanje i sl)

Prijave sa nerealnim tržišnim cenama biće odbijene.

Prijave se podnose na albanskom ili srpskom jeziku.

Obrazac za prijavu popunjen ručno neće biti prihvaćen.

Komisija za evaluaciju može organizovati terenske posete kvalifikovanim kandidatima tokom procesa evaluacije.

Informativne sesije će biti organizovane dana:

 • 29.05.2023 Peć
 • 02.06.2023 Đakovica

Kako podneti prijavu:

Sve prijave treba dostaviti u zatvorenim kovertama

u kancelariji Uprave za poljoprivredu u Opštinama

Peć ili Đakovica.

Sva pitanja treba da budu adresirana putem e-maila: care.kosovo@care.org

Shpalljet e fundit

Freelance expert (m/f)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

IT Business Consultant – SAP Allround...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 01-07-2023

Shitës/e Menaxher/e i/e produktit (6)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 15-06-2023

Mirëmbajtëse për fitnes (2)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 16-06-2023

Logoped/e, Fizioterapeut/e

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 11-06-2023

Legal Consultant on Workforce Develop...

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 20-06-2023

Ekonomist (10)

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023

Call for expressions of interest

 • Publikuar: 02-06-2023
 • Skadon: 12-06-2023