business

Zëvendës Menaxher/e Dyqani - Ferizaj

 • star Publikuar: 19-01-2023
 • star Skaduar: 05-02-2023
Kompani JUMBO Kosova
Kategori Menaxher/e
Numri i pozitave 1

Profili i kompanisë: Balkan Finance Investment Group, BALFIN Group, është një nga grupet investuese më të rëndësishme dhe më të suksesshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjeografikisht, Grupi BALFIN është i pranishëm në Austri, Shqipëri, Kosovë, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoni Veriore, Mali i Zi dhe Holandë, me afërsisht 6’000 punonjës në total. Aktivitetet e Grupit BALFIN përfshijnë zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të patundshme, shitjet me pakicë, industrinë minerare, sistemin bankar, turizmin, energjinë, logjistikën, etj.

Grupi BALFIN po rritet në mënyrë të qëndrueshme dhe kontribuon në përmirësimin e jetesës së komuniteteve përmes zhvillimit ekonomik, prezantimit të ideve të reja, punësimit dhe investimeve sociale.

JUMBO – Kid Zone Kosova Sh.P.K. eshte pjese e Grupit BALFIN. Kid Zone Kosova sh.p.k eshte operatori ekskluziv i dyqaneve Jumbo ne Shqiperi, Kosove, Bosnje Herzegovine dhe Mal i Zi.

Aktiviteti kryesor i kompanise eshte shprendarja e lodrave per femije, produkte per foshnje, kancelari, produkte sezonale dhe shtepi.

JUMBO Kosova shpalle konkurs per:

Pozicioni: Zevendes Menaxher/e Dyqani

Banda: 3

Departamenti: Retail

Vendodhja: Ferizaj

PERMBLEDHJE E POZICIONIT:

Nje Zevendes Menaxher Dyqani eshte pergjegjes per menaxhimin dhe koordinimin e te gjithe proceseve operacionale dhe vendimarrjen ne dyqan gjate kohes kur eshte ne dyqan.

Ai kujdeset per aplikimin korrekt te standarteve te kompanise, optimizimin e shitjes, rritjen e rendimentit te njesise qe ai drejton. Monitoron ne menyre te vazhdueshme te gjithe punet e departamenteve te dyqanit si kasat, magazina, dhe marketi.

FUNKSIONET THELBESORE TE POZICIONIT:

 • Asiston Menaxherin e Dyqanit ne koordinimin dhe menaxhimin e detyrave te perditshme, duke i transmetuar informacione te supervizoreve te departamenteve te ndryshme dhe te paleve te interesuara;
 • Asistimi ne monitorimin e perditshem te funksionimit te dyqanit, veprimtarive dhe zhvillimin e tij sipas qellimeve dhe procedurave te kompanise;
 • Menaxhimi dhe motivimi i stafit per te rritur shitjet dhe per te siguruar rendiment;
 • Monitorimi qe rezervat dhe furnizimet e duhura te jene ne dispozicion per shitje ne dyqan;
 • Sigurimi i analizave rutine, periodike dhe sipas rastit mbi raportet e shitjeve, funksionimin e dyqanit dhe kujdesit ndaj klienteve;
 • Kontrolli i porosive ditore;
 • Menaxhimin e ankesave te klientit;
 • Marrja me çeshtjet e stafit;
 • Ndihmon ne kontrollimin e shpenzimeve operative mujore;
 • Kujdeset per paraqitjen e brendshme dhe te jashtme te dyqanit;
 • Monitorimi i konkurrences lokale dhe raportimi tek Manageri i Dyqanit;
 • Koordinimi i departamentit te arkave, organizimi dhe shperndarja e parave;
 • Kontrollon veprimet monetare te arkes se dyqanit dhe sigurohet qe ato te kryhen ne perputhje me standartet e kompanise dhe ne siguri absolute;
 • Perpilon dhe pergatit raporte te ndryshme te kerkuara nga eprori ose nga departamentet e Zyrave Qendrore;
 • Mban pergjegjesi per stokun e dyqanit dhe inventarin dhe merr masa korrigjuese, parandaluese per rezultate te kenaqshme;
 • Respekton rregulloren e brendshme te kompanise, kujdeset per kodin e veshjes dhe sjelljes ne pune dhe monitoron punonjesit;
 • Ne kuader te kujdesit ndaj klientit trajnon me perpikmeri punonjesit per praktikat e ndryshme te monitorimit si p.sh Mystery Shopper dhe merr masa operacionale dhe administrative, per te arritur dhe permiresuar rezultatet e duhura;
 • Bashkepunon me koleget gjate detyrave operacionale ne dyqan, dhe mban fryme bashkepunuese me departamentet e tjera, supervizoret, menaxhimin e dyqanit dhe personelin e sigurimit;
 • Monitoron stokun e dyqanit ne teresi si te marketit edhe te magazines duke u kujdesur per sigurine e produktit;
 • Kontrollon dhe sigurohet qe ne dyqan cmimet gjithmone te jene te sakta dhe te implementuara bazuara ne standartet e Jumbo;
 • Koordinon punen e punonjesve operacional, supervizoreve, merchandiserit, si dhe price specialist;
 • Merr masa parandaluese dhe korrigjuese ne rast te mozbatimi ose keqinterpretimit te standarteve te kompanise nga ai dhe ekipi i tij;
 • Raporton te eperori ne menyre periodike dhe kur i kerkohet problemet ne lidhje me produktin.

KERKESAT:

 • Arsim i larte;
 • Te pakten dy vite pervoje ne menaxhim (Retail perben avantazh);
 • Njohja e gjuhes Angleze dhe/ose gjuhe te tjera;
 • Njohja e paketes Microsoft Office ne nivel te avancuar.

AFTESI:

 • Menaxhim Stresi;
 • Aftesi organizative dhe drejtuese;
 • Aftesi orientuese drejt cilesise dhe rendimentit;
 • Aftesi monitoruese dhe motivuese;
 • Aftesi per te punuar me te gjitha mjetet e punes te nevojshme per operimin efikas ne pozicionin perkates;
 • Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe pune ne grup;
 • Aftesi per tu perballur me situata te ndryshme te momentit;
 • Aftësi për t’i siguruar klienteve shërbim efikas në cdo kohe;
 • Aftesi per te krijuar besim te koleget dhe eperoret.

Menyra e aplikimit*: Ju lutem dergoni CV-ne tuaj ne email adresen: hr@jumbo-ks.com

Afati i dorezimit: 05.02.2023

SHENIM: Ky pershkrim i punes nuk eshte gjitheperfshires. Punonjesit mund te kryejne te tjera detyra ne lidhje me kete pozicion per sa kohe ato plotesojne nevojat e organizates/kompanise.

*Te gjitha aplikimet do te trajtohen me konfidencialitet te plote sipas ligjit Nr. 03/L-172 “Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” vendosur nga Kuvendi i Republikes se Kosoves, ne mbeshtetje te nenit 65 (1) te Kushtetutes se Republikes se Kosoves

Shpalljet e fundit

Agjent te Shitjes – Rajoni i Gjilanit

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Komercialist (8)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 04-04-2023

Auditor i Brendshëm, Zyrtar për Menax...

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 09-04-2023

Asistent i E-Commerce dhe social media

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 30-04-2023

Accountant

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 15-04-2023

Merchandiser Femra (5)

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 11-04-2023

Grants Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023

Accounting and Finance Specialist

 • Publikuar: 28-03-2023
 • Skaduar: 10-04-2023