Job
  • Kompani: D Marketing
  • Lokacioni i punës: Prishtinë
  • Publikuar: 17-09-2022
  • Data e përfundimit: 28-09-2022
  • Kategori: Marketing

Graphic designer, Social Media Officer

Kompania D Marketing shpallë konkurs për këto vende të lira pune.

I.  Graphic designer - 1 pozitë 
II. Social Media Officer - 1 pozitë 

Kriteret:
Kandidatët duhet të kenë përvojë punë dhe bashkë me CV-në të dërgojnë edhe një portofolio të punës së tyre. 

Aplikimet mund të bëhen në email adresën: dmarketingrks@gmail.com

Konkursi është i hapur deri më 28 Shtator.