Register
X

Log in
X

Company Name

ODA E AFARIZMIT TË KOSOVËS

Phone Number

+381 (0) 38 609 212, +377 45 200 973

Company Place

Prishtinë

Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun

Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun

Information

Publish Date

09.10.2017

End Date

20.10.2017

Categories

Administratë

Job Places

Prishtinë

Job Description

ODA E AFARIZMIT TË KOSOVËS

Oda e Afarizmit të Kosovës, Në bazë të dispozitave të Nenit 8, të Ligjit të Punës, shpall:

K O N K U R S

Titulli i vendit të punës: “Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun”

Detyrat kryesore dhe përgjegjësitë:

 1. Kujdeset për imazhin publik të Odës së Afarizmit të Kosovës;
 2. Përgatit komunikatat për media mbi aktivitetet e OAK-së;
 3. Bashkëpunon me gazetarët dhe mediat;
 4. Organizon konferencat me gazetarë;
 5. Ofron këshilla për OAK-në rreth komunikimit me publikun;
 6. Mirëmban web faqen e Odës dhe e përditëson atë;
 7. Përgatit raporte për OAK-në;
 8. Kryen të gjitha detyrat tjera me kërkesë të mbikëqyrësit.

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Diplomë Universiteti në lëmin e gazetarisë, ekonomisë apo në lëmi tjetër relevante;
 • Përvojë pune në fushat relevante, gazetari apo marrëdhënie me publikun;
 • Njohuri mbi të bërit biznes në Kosovë dhe politikat publike;

Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për marrëdhënie me publikun duhet t’i dorëzoi këto dëshmi:

 • CV-në;
 • Letrën e Motivimit;
 • Dëshminë e Kualifikimit Profesional;
 • Dëshminë për Përvojën e Punës;
 • Kopjen e Lejes së Njoftimit; dhe
 • Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune.

Ju lutemi dergoni dokumentat të skanuara në odaeafarizmit1@gmail.com. Afati i fundit për aplikim është data 20.10.2017

Oda e Afarizmit të Kosovës, adresa: Pashko Vasa nr. 59, Prishtinë Tel: +381 (0) 38 609 212, +377 45 200 973 E-mail: E-mail: odaeafarizmit@gmail.com l www.odaeafarizmit.org

Advertising
Advertising
Facebook